Rok 2021

Profil verejného obstarávateľa :

 Základná škola Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou

P.č.

Predmet zákazky :

Zákazka : Postup verejného obstarávania : Technické špecifiká Výzva na predkladanie ponúk Rozsah zmluvných podmienok Návrh ceny Formulár
ponuky
Iné 
01.

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

" Oplotenie školy v areáli 

ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou "

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  práce.

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa  § 117, zákona
č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie prác súvisiacich s výmenou oplotenia v areáli ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- ---
02.

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

" Rekonštrukcia elektrických rozvodov - 3.pavilón

ZŠ Kukučínova  ulica 106 vo Vranove nad Topľou"

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  práce.

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa  § 117, zákona
č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie prác súvisiacich s rekonštrukciou elektrických rozvodov v 3. pavilóne ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- ---
03.

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

" Drogéria pre potreby

ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou "

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  tovary.

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa  § 117, zákona
č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie tovarov - drogérie pre potreby ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- ---
04.

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

" Rekonštrukcia podlahy a obkladu stien telocvične

ZŠ Kukučínova  ulica 106 vo Vranove nad Topľou"

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  práce.

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa  § 117, zákona
č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie prác súvisiacich s rekonštrukciou podlahy a obkladu stien  telocvične ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- ---