Zrealizované projekty

P.č.

Názov projektu

Obdobie realizácie

Získaný nenávratný finančný príspevok

1.   Projekt ESF -" Godžaver grajoro " ( " Múdry koník " ) 01.08.2006 - 30.10.2008  
2.   Projekt ESF -Kvalitná informácia = správny krok do života 01.09.2006 - 30.09.2008  
3.   Divé maky šk. rok 2005 / 2006  
4.   Otvorená škola - " Hľadáme mladé rómske talenty vo futbale " šk. rok  2005 / 2006  
5.   Otvorená škola - " Hľadáme mladé  rómske talenty vo futbale " šk. rok  2006 / 2007  
6.   Projekt ESF - Podpora sociálnej inklúzie MRK - vzdelávanie pre všetkých 01.02.2010 - 31.12.2012 281 347,06
7.   Národný projekt - Tenis do škôl 17.06.2011 - 30.09.2012  
8.   Projekt ESF - "Rozvojom čítania k lepšiemu životu" 01.04.2012 - 31.10.2014 277 434,20
9.   Národný projekt - Vzdelávaním pedagogických zamestnancov   k inklúzii    marginalizovaných  rómskych komunít   01.09.2012 - 31.01.2015  
10.   Národný projekt - Podpora profesijnej orientácie žiakov  základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja  polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca  s talentami rok 2013 - október 2015