Základná škola, Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou

 

realizuje dopytovo – orientovaný projekt

 

 Rozvojom čítania k lepšiemu životu

 

ITMS kód projektu :  26130130079

 

Operačný program : Vzdelávanie

Spolufinancovaný fondom :  Európsky sociálny fond

Prioritná os 3 : Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

Opatrenie 3.1 : Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

Kód výzvy : OPV – 2011/3.1/02 – SORO

 

Obdobie realizácie projektu : 01.04.2012 – 31.03.2014

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

 
Zmluva :  č. 007/2012/3.1/OPV - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 

  dodatok č.1 :                                            

    dodatok č.2 :  
 

  dodatok č.3 :  

Rozpočet projektu a komentár :  
Ciele projektu :   
Personálna matica  :   
Časový harmonogram projektu :  
Podrobný popis aktivít :  
Predmet podpory :  
Zdroje financovania :   
 
Pracovné materiály pre učiteľov : viac info.....
Fotodokumentácia z aktivít : viac info ....
Fotodokumentácia - riadiaci a odborný personál : Riadiaci a administratívny personál Odborný personál
Publicita : Úvodná tlačová správa  Vranovské noviny č.48/2012
 
  Vranovské Spektrum č.51-52
Označenie projektu, tabule a iné ....
Plagáty, letáky, brožúry
Aktivity v projekte : viac info .....