P.č. Mesiac / rok TYP
rok  2022 ŠKOLA - ZMLUVY
Dátum zverejnenia : Číslo, názov :
-- Január -- ---
1.  Február 09.02.2022    Zmluva o dielo č.01/2022 -  " Poloautomatika - zónová regulácia pavilónov v ZŠ Kukučínova ulica 106, Vranov n.T ",     
                                                Juraj Jurek - MONT-COMPLEX, Nižný Hrušov, [ 1 064 kB ]
2. 15.02.2022   Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 27.06.2013 - " Revízie bleskozvodov",  EDISON SK, s.r.o., Vranov nad Topľou, [ 189 kB ]
3. Marec 04.03.2022   Zmluva o poskytnutí grantu č. STDG21_147 -" projekt: natur:IT ", Nadácia Pontis, Bratislava, [ 2 026kB ]
  Apríl   ----
4. Máj 02.05.2022    Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb - VIS Slovensko, s.r.o., Žilina, [ 501 kB ]
5. 24.05.2022   Zmluva č.307/2022/OMM - " o nájme pozemku a zmluva o zriadení vecného bremena",
                                               Hokejbal môže hrať každý o.z., Vranov nad Topľou,  [ 2 726 kB ]
6. Jún 22.06.2022    Dodatok č. 2 k Zmluve o zverení správy majetku mesta zo dňa 10.01.2011, Mesto Vranov nad Topľou,  [ 514 kB ]
7. 23.06.2022    Zmluva o dielo - "Príprava a lektorovanie vzdelávania pre PZ a OZ ZŠ Kukučínova ulica 106", Edusteps o.z., Svidník, [ 818 kB ]
8. Júl 08.07.2022    Zmluva o nájme priestorov školy " Prenájom telocvične, sprchy, WC" - Hokejbal môže hrať každý, o.z.Vranov n.T., [ 92 kB ]
9. 25.07.2022    Dodatok č.1 k Zmluve č.2020_MPC_NO_PoP2_ZŠ_186 - " o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít ,   
                        v rámci národného projektu " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ", MPC Bratislava, [ 1 451 kB ]             
10. August 23.08.2022    Dodatok č.2 k zmluve č.Z201936563_Z - "Dodávka plynu", Energie2, a.s. Bratislava, [ 502 kB ]
11. 25.08.2022    Zmluva o dielo - "Príprava a lektorovanie vzdelávania pre PZ a OZ ZŠ Kukučínova ulica 106", Edusteps o.z., Svidník, [ 814 kB ]
12. September 02.09.2022     Zmluva o spracúvaní osobných údajov - "Vzdelávanie PZ a OZ ", VOP Agentúra s.r.o., Košice,  [ 1 046 kB ]
13. Október 24.10.2022     Zmluva o dielo - "Príprava a lektorovanie vzdelávania pre PZ a OZ ZŠ Kukučínova ulica 106", Edusteps o.z., Svidník, [ 828 kB ]
-- November -- ----
14. December 23.12.2022    Dodatok č.3 k Zmluve č.Z201936563_Z o združenej dodávke zemného plynu na rok 2023 - "Dodávka plynu", Energie2, a.s.Bratislava,  [ 585 kB ]
15. 30.12.2022    Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny - " Dodávka elektriny ", Východoslovenská energetika a.s., Košice, [ 2 715 kB ]