P.č. Mesiac / rok TYP
rok  2019 ŠKOLA - ZMLUVY
Dátum zverejnenia : Číslo, názov :
1. Január 04.01.2019

    Zmluva o poskytnutí služieb č.1/01/2019 - "Doprava na lyžiarsky výcvik žiakov ZŠ",                                 

                                                                      Medzinárodná autobusová doprava, Kos Radovan, Hencovce, [ 391 kB ]
-- Február --- ---
2. Marec 11.03.2019   Zmluva o dodávke elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením                                                                                 
  distribúcie elektrickej energiea súvisiacich sieťových služieb č.7955/2019, MAGNA ENERGIA s.r.o.,  Piešťany, [ 3 757 kB ]                                
-- Apríl --- ---
3. Máj 22.05.2019    Zmluva o dielo č.01/05/2019 - "Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3.pavilónu ZŠ Kukučínova, Vranov n.T." ,                                             
                                                     IWIN SERVICES, spol.s.r.o., Vranov nad Topľou,  [ 6 603 kB ]
4. 31.05.2019    Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - "Podpora úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích   
                                               výsledkoch žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Vranov nad Topľou", MŠ VVaŠ SR, Bratislava [ 1 148 kB ]   
5. 31.05.2019   Zmluva o stravovaní - Centrum pre deti a rodiny Vranov nad Topľou, Vranov n.T.,  [ 603 kB ]
6. Jún 07.06.2019   Zmluva o dielo č.1/2019 - "Rekonštrukcia ústredného kúrenia v 5. a 6. pavilóne ZŠ",
                                              Juraj Jurek, Mont-Complex,   Nižný Hrušov, [ 3 293 kB ]                 
7. 12.06.2019    Zmluva o dielo č.01/2019 - "Rekonštrukcia elektrických rozvodov v 5. a 6. pavilóne ZŠ Kukučínova 106, Vranov n.T.",
                                               Milan Mikča, Vranov nad Topľou, [ 3 483 kB ] 
-- Júl -- ---
8. August 28.08.2019    Kúpna zmluva - "Školský program - " Školské ovocie a školské mlieko ", AGROMIX, výrobno-obchodná spol., s.r.o. Sedliská,  [ 1 193 kB ]
9. September 02.09.2019    Nájomná zmluva č.01/2019- "Nájom nebytových priestorov- "Školský automat na nápoje a pečivo ", RASLEN, spol. s.r.o., Soľ,  [ 735 kB ]
10. 12.09.2019    Zmluva o nájme a poskytovaní služieb - "Prenájom, servis a údržba zariadení Konica Minolta ",
                                                                     Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o., Bratislava,  [ 4 221 kB ]
11. Október 09.10.2019    Zmluva o poskytnutí grantu č.263/19_THZS - "Grant v hodnote 100 eur ", Nadácia Volkswagen Slovakia, Bratislava,  [ 1 185 kB ]
12. 24.10.2019    Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.A2704333 - "Účastnícky program Go30", Orange Slovensko a.s., Bratislava, [ 11 600 kB ]
13. 31.10.2019    Dodatok č.1 k Zmluve o zverení správy majetku mesta uzatvorenej dňa 10.01.2011 , Mesto Vranov nad Topľou, [ 497 kB ]
14. November 04.11.2019    Zmluva o dielo č.0112019 - " Ochranné oplotenie ", NADIN PARTNER spol. s.r.o., Vranov nad Topľou, [ 1 018 kB ] 
15. 25.11.2019    Rámcová dohoda o zákazke na dodanie tovaru č.1/11/2019 - " Školské pomôcky pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi ",     
   PAPIER LECHMAN s.r.o., Michalovce, [ 463 kB ]
16. December 06.12.2019     Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.0112019 - " Ochranné oplotenie ", NADIN PARTNER spol. s.r.o., Vranov nad Topľou, [ 446 kB ] 
17. 09.12.2019    Zmluva o dielo č.05122019/EKO-02 - " Stavebné úpravy dostavanej telocvične ", EKO-FBB s. s.r.o., Vranov nad Topľou, [ 811 kB ] 
18. 10.12.2019    Kúpna zmluva č.Z201936563_Z - " Dodávka zemného plynu ", Energie2, a.s., Bratislava, [ 113 kB ]
19. 16.12.2019    Kúpna zmluva č.01-12-2019 - " Nábytok - do dostavby telocvične ", Ján Kaščák - INNA, Vranov nad Topľou, [ 474 kB ]