P.č. Mesiac / rok TYP
rok  2017 ŠKOLA - ZMLUVY
Dátum zverejnenia : Číslo, názov :
1. Január 02.01.2017

  Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi, Jaroslav Kačmár - HasPO, Vranov n.T.,  [ 698 kB ]

2. 03.01.2017

  Zmluva o poskytnutí služieb č.1/01/2017 - doprava na LVK, Medzinárodná autobus. doprava - Kos Radovan, Hencovce, [ 314 kB ]

3. 18.01.2017

  Rámcová dohoda o zákazke na dodávku tovaru č.01/2017 - Drogéria,  DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T., [ 407 kB ]

4. 18.01.2017

  Rámcová dohoda o zákazke na dodávku tovaru č.01/01/2017 - Tonery, 7P s.r.o., Vranov nad Topľou, [ 495 kB ]

5. Február 09.02.2017

  Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí - futbalové lopty, Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, [ 525 kB ]

6. 28.02.2017

  Dodatok č.12017 k Zmluve na poskytnutie služby č.2312012 - "Informačný systém KORWIN", DATALAN a.s. Bratislava, [ 688 kB ]

7. Marec 03.03.2017

  Zmluva o servisnom prenájme rohoží v školskej jedálni č.744342, Lidstrom s.r.o., Trnava, [ 445 kB ]

8. 03.03.2017

  Zmluva o dielo - Aktualizácia bezpečnostného projektu informačných systémov, CUBS plus, s.r.o.Košice, [ 795 kB ]

9. 13.03.2017

  Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s., [ 688 kB ]

10. Apríl 21.04.2017

  Zmluva o spolupráci - Súkromné centrum špeciálno-padagogického poradenstva, Snina, [ 865 kB ]

11. 28.04.2017

  Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii SW : Stravné + sklad / Školská jedáleň /, [ 782 kB ]

  Máj --- ---
12. Jún 15.06.2017

  Príloha č.1 Dodatku k Zmluve - "Bonusy ponuky - Ponuka NMD", Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. Bratislava, [ 1 017 kB ]

13. 16.06.2017

  Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu - "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP", ŠIOV Bratislava, [ 1 140 kB ]

14. Júl 10.07.2017

  Zmluva o dielo č.7/2017 ZŠ KUK. - "Telocvičňa ZŠ Kukučínova Vranov n. T." - výmena okien, IWIN SERVICES spol. s r. o., Vranov n.T., [ 3 289 kB ]

15. 18.07.2017

  Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, č.zmluvy: A2174574, Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. Bratislava, [ 2 851 kB ]

16. 18.07.2017

  Príloha k zmluve o poskytovaní verejných služieb - súhlasy, č.zmluvy: A2174574, Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. Bratislava, [ 399 kB ]

17.   19.07.2017

  Zmluva o partnerstve a spolupráci na projekte "Ekologická učebňa na Hlohoveckom zámku", Občianske združenie Zámok Hlohovec, Hlohovec, [ 751 kB ]

18. August 10.08.2017

  Zmluva o dielo č.01/2017 - Rekonštrukcia ústredného kúrenia a pitnej vody v objekte spojovacích chodieb k pavilónom ZŠ, Juraj Jurek, MONT-COMPLEX ,                         Nižný Hrušov, [ 2 166 kB ]

  September --- ---
19. Október 10.10.2017

  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A2704333, Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. Bratislava, [ 751 kB ]

20. 10.10.2017

  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb ZA ZC TWIN ( POS ) č. A9580196, Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. Bratislava, [ 1 790 kB ]

21. 10.10.2017

  Dohoda o splátkach č. A2704333, Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. Bratislava, [ 1 198 kB ]

22. 12.10.2017

  Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. 0401 - "Pozáručná údržba a oprava IKT techniky ", 7P s.r.o., Vranov nad Topľou, [ 646 kB ]

23. 13.10.2017

  Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov č. 2017_MPC_EONE_0004 - " English One " Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava, [ 626 kB ]

24. 17.10.2017

  Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí - " Výpožička futbalových lôpt ", Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou [ 541 kB ]

25. 20.10.2017

  Rámcová dohoda o zákazke na dodávku tovaru č.01/10/2017 - "Školské pomôcky pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi ", ALDA VV, s.r.o.,                                                            Vranov nad Topľou,  [ 881 kB ]      

26. 30.10.2017

  Zmluva o dodávke plynu - S- klasik, č.obch. partnera: 5100035602, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, [ 6 015 kB ]

27. 30.10.2017

  Zmluva o dielo č.1/9/2017 - "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu diela - zateplenie telocvične", Prodap s.r.o., Vranov n.T., [ 1 709 kB ]

28. November 15.11.2017

  Zmluva o postúpení práv a povinností objednávateľa zo ZMLUVY O DIELO zo dňa 31.07.2017

  " Oprava telocvične na ZŠ Kukučínova vo Vranove nad Topľou", Mesto Vranov nad Topľou, EKO-FBB, s.r.o., Vranov nad Topľou, [ 213 kB ]

29. 28.11.2017

  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPĽZ/17/2017 - projekt " Podpora úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so

  ŠVVP a SZP  v ZŠ Vranov nad Topľou", Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Bratislava, MŠVVaŠ SR, Bratislava, [ 1 700 kB ]

30. December 04.12.2017

  Darovacia zmluva č.029/2017 - peňažný dar vo výške 200 eur v rámci projektu florball SK liga na podporu a rozvoj športu, Nadácia TV JOJ, Bratislava, [ 407 kB ]

31. 05.12.2017

  Kúpna zmluva č.01/12/2017 - "Školské sety rastúcej lavice a 2 rastúcich stoličiek", MONASTER, s.r.o., Bratislava-Petržalka, [ 1 404 kB ]

32. 29.12.2017

  Zmluva o poskytnutí služieb č.1/12/2017 - "Poskytnutie ubytovania a stravy na lyžiarskom kurze", Vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o., Kežmarské Žľaby, [ 857 kB ]