P.č. Mesiac / rok TYP
rok  2015 ŠKOLA - ZMLUVY
Dátum zverejnenia : Číslo, názov :
1. Január 13.01.2015

  Dodatok č.2 - k zmluve o vzajomnej spolupraci pri implementácii pedagogického modelu školy s CVS, MPC Prešov, [ 612 kB ]

2. 26.01.2015

  Zmluva o dielo č. 2015 - 01 - Oprava ( rekonštrukcia ELI ) v 2. pavilóne školy, Milan Mikča, Vranov n.T., [ 2 937 kB ]

3. 26.01.2015

  Zmluva o dielo č.01/01/2015 - Oprava nášľapných vrstiev v 6-tich triedach 1. pavilónu, Pavol Baran, Vranov n.T., [ 2 633 kB ]

4. 26.01.2015

  Kúpna zmluva č.1 - Varné zariadenia pre školskú jedáleň, Elektroservis VV, s.r.o., Vranov n.T, [ 1 180 kB ]

5. 28.01.2015

  Rámcová zmluva č.2015/1005, DATALAN a.s., Bratislava, [ 2 121 kB ]

6.

  Čiastková zmluva k rámcovej zmluve č.2015/1006 - Manažment tabletov Samsung  School, DATALAN a.s., Bratislava[ 1 680 kB ]

7. 28.01.2015

  Zmluva o dielo č.1 /15 - Oprava ústredného kúrenia v 1. a 2. pavilóne ZŠ, Juraj Jurek - MONT-COMPLEX, Nižný Hrušov, [ 2 959 kB ]

8. Február 10.02.2015

  Zmluva o dielo č.2 /15 - Výmena strešnej krytiny - spojovacie chodby, Juraj Jurek-MONT-COMPLEX, Nižný Hrušov, [ 2 784 kB ]

9. Marec 02.03.2015

  Dohoda uzatvorená podľa §10 zákona č. 417/2013 Z.z. - Dobrovoľnícka činnosť, [ 1 715 kB ]

10. 19.03.2015

  Zmluva o dielo č.3/15 - Výmena vodovodného potrubia, Juraj Jurek - MONT COMPLEX, Nižný Hrušov, [ 3 211 kB ]

11. 23.03.2015

  Zmluva o dielo - aktualizácia bezpečnostného projektu IS - CUBS plus s.r.o. Košice, [ 1 219 kB ]

12. 26.03.2015

  Kúpna zmluva č.01032015 - Serverové riešenie pre virtualizáciu klientských PC staníc, Hexempo s.r.o., Vranov nad topľou, [ 1 227 kB ]

12. Apríl 08.04.2015

  Zmluva o uskutočnení hudobného kultúrno-vzdelávacieho podujatia - PRIMA NOTA, Žilina, [ 792 kB ]

13. Máj 18.05.2015

  Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.NP 04 786 1213t, 1215t, 817 - Národné športové centrum, Bratislava, [ 1 787 kB ]

14. 28.05.2015

  Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.NP 04 725 1144t - Národné športové centrum, Bratislava, [ 1 824 kB ]

15. Jún 16.06.2015

  Kúpna zmluva č.Z201511450_Z - Vybavenie školskej dielne, MY DVA Slovakia, s.r.o., Bratislava, [ 58 kB ]

16. 23.06.2015

  Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.1/15 - Oprava ústredného kúrenia v 1. a 2. pavilóne ZŠ, Juraj Jurek - MONT COMPLEX, [ 450 kB ]

17. Júl --- ---
18. August 27.08.2015

  Kúpna zmluva - dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich, AGROMIX, výr. obchodn. spol., Pavol Vagaský-Sedliská, [ 1 060  kB ]

19. September 10.09.2015

  Kúpna zmluva č.Z201522741_Z - Učebnice anglického jazyka pre 3.-5. ročník ZŠ, Slovak Ventures s.r.o., Nitra, [ 53  kB ]

20. 10.09.2015

  Zmluva o dielo č.01/2015 - Riešenie havarijného stavu kotla K-2 v kotolni ZŠ Kukučínova, REMART-REAL s.r.o., Vranov, [ 1 299  kB ]

21. Október 12.10.2015

  Dodatok č.1 k zmluve PV-42/2013 o spolupráci pri realizácii národného projektu - Polytechnická výchova, ŠIOV, Bratislava,  [ 602  kB ]

22. 13.10.2015

  Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.2130/2015 - Centrum vedecko - technických informácií Slovenskej republiky, Bratislava, [ 1 792  kB ]

23. November 04.11.2015

  Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.PV-02812/2015, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava, [ 3 499  kB ]

24. 23.11.2015

  Zmluva č.4/NP/1057/2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava, [ 3 648  kB ]

25. December 18.12.2015

  Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č.1130163 - Energie2, a.s. Bratislava, [ 2 871  kB ]

26. 22.12.2015

  Dohoda č.91/2015/§54 - ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na prac. miesto, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Vranov n.T., [ 5 154 kB ]

27. 22.12.2015

  Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre " Stredný odber", príloha k Rámcovej dohode č.sp.PLZ 715, SPP a.s., Bratislava, [ 9 141 kB ]

28. 30.12.2015

  Zmluva o poskytnutí služieb č.1/12/2015 - LVK - ubytovanie a stravovanie žiakov, Vzdelávacie a regeneračné centrum, Kežmarské Žľaby, [ 1 344 kB ]