Žiacka školská rada

pri ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topžou

  

 

P.č.

Trieda

Meno a priezvisko

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.      
       

  Vožba do žiackej školskej rady:  -----------v zmysle zákona č.596/2003 Z.z.

 

  Funkčné obdobie: školský rok : v prebiehajúcom školskom roku nie je zvolená žiacka školský rada

 
       
Žiacka rada :      

  a) sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania

 

  b) sa podieža na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku školy

 

  c) zastupuje žiakov vo vzahu k riaditežovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy