Rok 2022

Profil verejného obstarávateľa :

 Základná škola Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou

P.č.

Predmet zákazky :

Zákazka : Postup verejného obstarávania : Technické špecifiká Výzva na predkladanie ponúk Rozsah zmluvných podmienok Návrh ceny Formulár
ponuky
Iné 
01.

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

" Poloautomatika - zónová regulácia pavilónov v

ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou "

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  práce.

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa  § 117, zákona
č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie prác súvisiacich s inštaláciou poloatomatiky - zónovej regulácie pavilónov v ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- ---