Rok 2020

Profil verejného obstarávateľa :

 Základná škola Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou

P.č.

Predmet zákazky :

Zákazka : Postup verejného obstarávania : Technické špecifiká Výzva na predkladanie ponúk Rozsah zmluvných podmienok Návrh ceny Formulár
ponuky
Iné 
01.

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

" Výmena podláh v 5-tich triedach pavilónu č.2  

ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou "

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  práce.

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa  § 117, zákona
č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie prác súvisiacich s výmenou podláh 5-tich tried v pavilóne č.2 ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- ---
02.

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

" Rekonštrukcia odpadového potrubia z pavilónu č.3

a osadenie zámkovej dlažby v átriu  

ZŠ Kukučínova  ulica 106 vo Vranove nad Topľou"

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  práce.

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa  § 117, zákona
č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie prác súvisiacich s rekonštrukciou odpadového potrubia z pavilónu č.3 a osadenie zámkovej dlažby v átriu  ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- ---
03.

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

" Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia objektov  

ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou "

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  služby.

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa  § 117, zákona
č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie služieb súvisiacich s deratizáciou, dezinsekciou a dezinfekciou objektov ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- ---
04.

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

" Nábytok - do tried v 2.pavilóne v

ZŠ Kukučínova  ulica 106 vo Vranove nad Topľou"

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  tovary.

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa  § 117, zákona
č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie tovarov súvisiacich so zabezpečením nábytku do tried v 2. pavilóne  ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- ---
05.

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

" Rekonštrukcia vnútorného oplotenia v areáli

ZŠ Kukučínova  ulica 106 vo Vranove nad Topľou"

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  práce.

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa  § 117, zákona
č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie prác súvisiacich so zabezpečením vnútorného oplotenia v areáli  ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- ---
06.

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

" Školský nábytok pre

ZŠ Kukučínova  ulica 106 vo Vranove nad Topľou"

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  tovary.

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa  § 117, zákona
č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie tovarov súvisiacich so zabezpečením školského nábytku pre  ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- ---