Rok 2017

Profil verejného obstarávateľa :

 Základná škola Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou

P.č.

Predmet zákazky :

Zákazka : Postup verejného obstarávania : Technické špecifiká Výzva na predkladanie ponúk Rozsah zmluvných podmienok Cenová ponuka Informácia podľa § 44 ods.2 Správa o VO podľa § 21
01.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Telocvičňa ZŠ Kukučínova Vranov nad Topľou

 

      Zákazka zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky- uskutočnenie prác.

        Zákazka zadávaná podľa         § 117, zákona č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie prác súvisiacich s demontážou výplní otvorov telocvične a následnej montáže okien, vyspravenie ostení, nadpraží a parapetov v telocvični  ZŠ Kukučínova 106, Vranov n.T.

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

Projektová dokumentácia Výkaz - výmer --- ---
      Oprava          výkaz-výmer
Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav OPRAVA VÝZVY
  Oprava          výkaz-výmer
02.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Rekonštrukcia ústredného kúrenia a pitnej vody

v objekte spojovacích chodieb k

pavilónom ZŠ Kukučínova 106, 093 03 Vranov n.T.

      Zákazka zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky- uskutočnenie prác.

        Zákazka zadávaná podľa         § 117, zákona č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie prác súvisiacich s rekonštrukciou ústredného kúrenia a pitnej vody v objekte spojovacích chodieb k jednotlivým pavilónom  ZŠ Kukučínova 106, Vranov n.T.

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- Výkaz - výmer --- ---
03.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Oprava a údržba IKT techniky

      Zákazka zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky- služby

        Zákazka zadávaná podľa         § 117, zákona č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie služieb súvisiacich s opravou a údržbou IKT techniky v objekte ZŠ Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- návrh ceny: --- ---
04.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Školské pomôcky pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi

      Zákazka zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky- zákazka na poskytnutie služby

        Zákazka zadávaná podľa         § 117, zákona č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie služieb súvisiacich so zabezpečením školských pomôcok pre žiakov ZŠ Kukučínova ulica 106, Vranov n.T., ktorí pochádzajú z rodín v hmotnej núdzi

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- návrh ceny: --- ---
05.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Demontáž nefunkčného teplovodu

      Zákazka zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky- práce

        Zákazka zadávaná podľa         § 117, zákona č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie prác súvisiacich s demontážou nefumkčného teplovodného potrubia medzi pavilónom dielní a hospodárskym pavilónom v objekte ZŠ Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- Výkaz - výmer --- ---
06.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Sety rastúcej školskej lavice a 2 rastúcich stoličiek

      Zákazka zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky- tovary

        Zákazka zadávaná podľa         § 117, zákona č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie tovaru pre žiakov ZŠ Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- --- ---
07.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Zabezpečenie ubytovania a stravovania

pre lyžiarsky kurz

      Zákazka zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky- služby

        Zákazka zadávaná podľa         § 117, zákona č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie služieb súvisiacich s poskytnutím ubytovania a stravovania počas lyžiarskeho kurzu žiakov ZŠ Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- návrh ceny: --- ---