Rok 2013

Profil verejného obstarávateľa :

 Základná škola Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou

P.č.

Predmet zákazky :

Zákazka : Postup verejného obstarávania : Informácia o zadávaní zákazky Výzva na predkladanie ponúk Cenová ponuka Informácia podľa § 44 ods.2 Správa o VO podľa § 21
1. Základná škola Kukučínova ulica 106 Vranov n.T., Školská jedáleň -

Stavebné úpravy a udržiavacie práce

Podprahová zákazka - práce Podprahová zákazka - Výzva na predkladanie ponúk --- --- ---
2. Základná škola Kukučínova Vranov n.T., Projekt "Rozvojom čítania k lepšiemu životu", ITMS  kód projektu : 26130130079, položka rozpočtu - 2.2.5 multimediálne CD, DVD, výučbový softvér Vybavenie projektu a didaktické prostriedky. Podlimitná zákazka - Zadávanie zákazky v zmysle § 9 ods.9 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov --- --- ---
3. Základná škola Kukučínova ulica 106 Vranov n.T., Školská jedáleň -

Prebíjanie a čistenie kanalizačného potrubia.

Prebíjanie a čistenie kanalizačného potrubia.

HAVARIJNÝ STAV

Podlimitná zákazka - Zadávanie zákazky v zmysle § 9 ods.9 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov --- --- --- ---
Odborné stanovisko