Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy

                      v školskom roku 2006/2007

                   podľa vyhlášky č. 9/2006 Z.z. a Metodického usmernenia č. 10/2006-R

 

               

                                                                                                  

 

                                          

      Vranov nad Topľou 08.10.2007                     Spracoval: PaedDr. Martin Babiak

                                                                                                 riaditeľ školy

 

               

(1)            a)

1.                Názov školy: Základná škola

2.                Adresa školy: Kukučínova ulica 106, 093 03  Vranov nad Topľou

3.                Telefón: 057-4422366

          Fax      : 057-4883640

          Mobil  : 0915720572, 0918532678

4.                Webová stránka školy: http://www.zskuvv.edu.sk

          Elektronická adresa   : zskukucinova@centrum.sk

                     5.       Zriaďovateľ školy      : Mesto Vranov nad Topľou

                                                                Ulica Dr. Cyrila Daxnera 87

                                                                 093 28  Vranov nad Topľou

                                                                   IČO: 332933

 

6.                Vedúci zamestnanci školy:

          PaedDr. Martin Babiak – riaditeľ školy

          Mgr. Jana Višňovská      - štat. zást. riaditeľa

          PaedDr. Jozef Imrich     – zástupca riaditeľa

 

7.                Rada školy:

         Rada školy bola ustanovená dňa 05. apríla 2004

         Jej členmi sú:

         pedag. zam. -      Mgr. Daniela Milbauerová – predsedkyňa rady školy

         poslanec MsZ –  Ing. Michal Mudrák

         poslanec MsZ –  Ing. Milan Tkáč      

         poslanec MsZ –          Peter Soták

         pedag. zam. –     Mgr. Katarína Danková

         rodič -                 Oľga Marková

         rodič -                 Jana Kokoruďová

         rodič -                 Mária Perejdová

         rodič  -              Koloman Kaliáš

         prevádzkový zamestnanec -  Emília Pačutová

                             iné organizácie podieľajúce sa na

        výchove a vzdelávaní – Mgr. Ingrid Nachtmanová

 

V priebehu školského roka 2006- 2007 došlo po komunálnych voľbách v decembri 2006 v meste Vranov nad Topľou

aj k zmene poslancov mestského zastupiteľstva a následne aj k zmene dvoch členov rady školy za poslancov MsZ.

A taktiež došlo ku koncu školského roka k  zmene dvoch členov rady školy za rodičov, nakoľko ich deti ukončili

povinnú školskú dochádzku v našej škole. Keďže jeden z poslancov bol aj zároveň

podpredsedom rady školy, je potrebné v novom školskom roku zvoliť nového

podpredsedu rady školy na prvej schôdzi RŠ.

 

 

 

 

Metodické orgány:     Predmetové komisie ( PK )

                                     Metodické združenie ( MZ )

MZ 1.-4. ročník                        

vedúci: Mgr. M. Bedriová        

zástupca: Mgr.J.Demčáková        

členovia: Mgr. K. Danková

                PaedDr. J. Imrich

                Mgr. J. Štovková

                Mgr. G. Marcinovová

                Mgr. J. Krištofová

                Mgr. D. Winklerová

                Mgr. I. Hermanovská

                Mgr. M. Fejková

                     p. E. Isaková

                     

 

PK slovenského  jazyka                           

vedúci: Mgr. A. Zahorjanová

zástupca: Mgr. J. Gál

členovia: Mgr. I. Ivanová

                Mgr. A. Kolesárová

                PaedDr. H. Kašinská

 

                   PK matematiky                         

                   vedúci: Mgr. D. Milbauerová        

zástupca: Mgr. P. Kulik               

členovia: Mgr. K. Kuliková

                Mgr. J. Višňovská

                Ing. M. Kašinský

 

PK dejepisu, OV, EV                

vedúci: PhDr. R.Homoľa           

zástupca: Mgr. D. Winklerová

členovia: Mgr. J. Gál

                Mgr. A. Kolesárová

                Mgr. J. Višňovská

                PaedDr. H. Kašinská

                Mgr. P. Kulik

                Mgr. J. Smolko

                Mgr. Němec

                                     Ing. M. Liberko

                                     Ing. M. Szabová

                                      Ing. M. Kašinský

                                      Ing. V. Krotká

                

          

                                             

PK AJ a NJ                                        

vedúci: Mgr. I. Ivanová                   

zástupca: Mgr.M.Koscelníková  

 

 PK ruského jazyka                    

vedúci: PaedDr.H. Kašinská       

zástupca: Mgr. M. Koscelniková       

členovia: Ing. M. Liberko

                Mgr. G. Zálepová

                Mgr. Ľ. Sabolová

                 

PK hudobnej a výtvarnej výchovy

vedúci: Mgr. K. Kuliková

zástupca: Mgr. D. Winklerová

členovia: M. Bankovičová

                  p. E. Isaková

                  p. B. Pipeková

                  Ing. M. Szabová

                

 

                    PK prírodopisu a chémie

                   vedúci: Mgr. G. Zálepová

zástupca: Ing. V. Krotká

členovia: Mgr. J. Smolko

               

 

PK fyziky a zemepisu

vedúci: Mgr. Ľ. Sabolová

zástupca: Mgr. G. Zálepová

členovia: PhDr. R. Homoľa

                Mgr. K. Němec

 

 

 PK technickej výchovy a Pp

vedúci: Ing. M. Kašinský       

zástupca: Ing. M. Szabová

členovia: PaedDr. M. Babiak

                Ing. V. Krotká

 

 

        PK telesnej výchovy

        vedúci: Mgr. K. Němec

        zástupca: Ing. V. Krotká           

        členovia: PhDr. R. Homoľa

                        Mgr. J. Krištofová

                        Mgr. D. Winklerová

                        Ing. M. Kašinský

                             

 

Výchovný poradca : Mgr. Jozef Smolko

Zástupca zamestnancov ( predseda ZO OZ ) :

Mgr. Mária-Magdaléna Koscelniková

 

b)      V školskom roku 2006/2007 školu navštevovalo 470 žiakov, z toho 241

       chlapcov a 222 dievčat.

       Z celkového počtu žiakov školu navštevovalo 262 žiakov z rómskeho  

       etnika, čo činí 55,74 %

       V uplynulom školskom roku navštevovalo našu školu 46 žiakov so

       špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, kde 21 žiakov bolo

       integrovaných na základe vývinových porúch učenia a vzdelávali sa na

      základe vypracovaného individuálneho vzdelávacieho plánu v bežných

      triedach základnej školy. 25 žiakov sa vzdelávalo v troch špeciálnych   

      triedach, jednej na I. stupni ZŠ a dvoch na druhom stupni ZŠ.

                          Týmto žiakom bola po špeciálno-pedagogickom vyšetrení

           stanovená diagnóza - mentálna retardácia. Vzdelanie im bolo poskytované

           kvalifikovanými vyučujúcimi s aprobáciou špeciálna pedagogika.

     Dve oddelenia školského klubu detí navštevovalo 50  detí.

 

c)       Do prvého ročníka nastúpilo v školskom roku 2006/2007

25 prvákov, ktorí navštevovali našu základnú školu. Pre budúci školský rok ,

 t.j. 2007/2008 sa zapísalo 23 budúcich prvákov.

     V školskom roku 2006/2007 sme mali rozmiestniť 106 žiakov a to 15 a aj

     16 ročných.

      

Z celkového počtu 106 žiakov si podalo prihlášky 52 žiakov a všetci boli

     prijatí a to takto:

     7 žiakov – gymnáziá

     16 žiakov – stredné odborné školy

       7 žiakov – stredné odborné učilištia – 4. ročné

     22 žiakov – stredné odborné učilištia – 3. ročné

 

      Z nižších ročníkov ako 9. ročník bolo prijatých 14 žiakov do SOUP Čaklov.

Na základnej  škole zostalo 35 – 15-ročných žiakov a neumiestnených ostalo 19 – 16-ročných žiakov, ktorí

nemali záujem o ďalšie štúdium na odborných učilištiach. Ide o žiakov z rómskeho etnika, pre

ktorých je vzdelávanie na poslednom mieste hodnotového rebríčka.

 

d) Netýka sa našej školy, nakoľko sme základnou školou.

       

e)     Prospech žiakov k 31.8.2007 (463 žiakov)

 

Prospeli

                387

Neprospeli

                  75

Budú opakovať ročník

                  54

Žiaci, ktorí robili opravnú skúšku

                    5

Žiaci klasifikovaní 2.,3.,4. stupňom zo správania

                 125

Počet vymeškaných hodín spolu

            88 526

Z toho počet neospravedlnených hodín

            22 994

Počet vymeškaných hodín žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, z celkového počtu vymeškaných hodín

            72 430, čo je 81,8%

 

                       

 

                      

                         Priemerný prospech za jednotlivé ročníky a predmety

 

Ročník

 Predmet

Priemerná známka

2.

Slovenský jazyk

           2,37

 

Prvouka

           2,18

Matematika

           2,26

3.

Slovenský jazyk a literatúra

           2,57

 

Vlastiveda

2,01

Matematika

           2,33

Prírodoveda

           2,21

4.

Slovenský jazyka literatúra

           2,27

 

Vlastiveda

           2,45

Matematika

2,36

Prírodoveda

           2,29

5.

Slovenský jazyk a literatúra

           3,67

 

Anglický jazyk

           2,11

Ruský jazyk

           3,92

Nemecký jazyk

Nevyučoval sa

Dejepis

           3,69

Zemepis

           3,65

Matematika

           3,66

Prírodopis

           3,64

6.

Slovenský jazyk a literatúra

           3,71

 

Anglický jazyk

           2,44

Nemecký jazyk

          3,55

Ruský jazyk

          3,88

Dejepis

          3,69

Zemepis

          3,75

Matematika

          3,73

Prírodopis

          3,51

Fyzika

          3,59

7.

Slovenský jazyk a literatúra

          3,66

 

Anglický jazyk

          2,81

Ruský jazyk

          4,32

Nemecký jazyk

          2,92

Dejepis

          3,19

Zemepis

          3,19

Matematika

          3,48

Prírodopis

          2,99

Fyzika

          3,31

8.

Slovenský jazyk a literatúra

          3,16

 

Anglický jazyk

          2,41

Nemecký jazyk

Nevyučoval sa

Ruský jazyk

         4,05

Dejepis

         3,05

Zemepis

         3,12

Matematika

         3,49

Prírodopis

         2,82

Fyzika

         3,29

Chémia

         3,21

9.

Slovenský jazyk a literatúra

         2,42

 

Anglický jazyk

         2,34

Ruský jazyk

         3,63

Dejepis

         2,64

Zemepis

         2,4

Matematika

         2,7

Prírodopis

         1,64

Fyzika

         2,19

Chémia

         2,07

 

   

 

    V súlade s Programových vyhlásením vlády SR pokračovalo MŠ

    v realizácií monitorovania úrovne vedomostí žiakov končiacich 9. ročník

    ZŠ – Monitor 9.

   Výsledky našich žiakov v porovnaní s priemernou úspešnosťou v rámci SR

    sú takéto:

 

 

    Body

Matematika

  Úspešnosť

 Matematika

      Body

      Jazyk

Úspešnosť

     Jazyk

Priemerný počet bodov školy

    16,2                                  17

 

     17,9

 

Priemerná % úspešnosť školy

 

      56,6 %

 

   59,7 %

Priemerný počet v rámci SR

    18,4

 

    20,1

 

Priemerná % úspešnosť v rámci SR

 

     61, 2 %

 

  67,1 %

 

                 Celkový počet žiakov školy, ktorí sa zúčastnili testovania: 38 žiakov =100 %.

             

f)      Na I. stupni sa postupovalo podľa platného učebného plánu - variant č. 1

    (základný) pre 1.-4. ročník ZŠ. A to v triedach : I.A,B, II.A ; II.B;III.A,B a

    IV.A,B

   

    V II.B – (špeciálna trieda ) sa postupovalo podľa Učebného plánu  

    osobitnej školy, ktoré schválilo ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

                         rozhodnutím číslo 2302/98 – 4 zo dňa 12.júna 1998

                       

                        Na II. stupni sa postupovalo podľa platného učebného plánu –

                        variant č. 2 – pre 5.-9. ročník ZŠ. A to v triedach:

                        V. A,B,C,E  ;  VI. A,B,C,E,F  ; VII.A,B  ;  VIII.A,B ;        IX.A,B,

                       

                        V V.D a VI.D  – (špeciálne triedy ) sa postupovalo podľa Učebného plánu

                        osobitnej školy, ktoré schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

                        rozhodnutím číslo 2302/98 – 4 zo dňa 12.júna 1998

 

        g)  V školskom roku 2006/2007 bol počet zamestnancov takýto:

 

             pedagogickí zamestnanci –  41

             nepedagogickí zamestnanci – 11

             tréneri školského športového strediska (box) - 3

               Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady

               podľa vyhlášky 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti

               pedagogických pracovníkov.

  

     Odbornosť vyučovania: podľa jednotlivých predmetov v šk. roku 2006/2007:

 

     I. stupeň ZŠ:

Predmet

 

Odborne v %

Neodborne  v %

Slov. jazyk a lit.

75,67

24,33

Matematika

64,28

35,72

Prvouka

100

0

Vlastiveda

66,66

33,34

Prírodoveda

50

50

Pracovné vyučovanie

50

50

Výtvarná výchova

71,42

28,58

Hudobná výchova

71,42

28,58

Telesná výchova

75

25

Náboženská výchova

100

0

 

 

II. stupeň ZŠ

Predmet

Odborne v %

Neodborne v %

Slov. jazyk a literatúra

94,2

5,8

Anglický jazyk

100

0

Nemecký jazyk

100

0

Ruský jazyk

67,4

32,6

Matematika

93,2

6,8

Fyzika

100

0

Chémia

100

0

Prírodopis

100

0

Zemepis

64,3

35,7

Dejepis

26,9

73,1

Občianska výchova

18,2

81,8

Hudobná výchova

33,3

66,7

Technická výchova

100

0

Výtvarná výchova

21,1

78,9

Telesná výchova

50

50

Etická výchova

0

100

Náboženská výchova

100

0

 

 

 

h)    V školskom roku 2006/2007 úspešne ukončili ďalšie vzdelávanie títo

        pedagogickí zamestnanci:

      

       1. PaedDr. Martin Babiak – Príprava vedúcich pedagogických zamestancov

       2. Mgr. Jana Višňovská - Príprava vedúcich pedagogických zamestancov

       3. PaedDr. Jozef Imrich - Príprava vedúcich pedagogických zamestancov

       4. Mgr. Jaroslav Gál  – 2. kvalifikačná skúška

       5. Mgr. Anna Kolesárová – využitie IKT v praxi

       6. Mgr. Monika Fejková - využitie IKT v praxi

       7. Mgr. Jana Štovková - využitie IKT v praxi

       8. Mgr. Ivana Hermanovská - využitie IKT v praxi

       9. Mgr. Jozef Smolko – Výchovné poradenstvo -   pokročilý

                                              (priebežné vzdelávanie)

          

     

         V priebehu školského roka 2006/2007 pokračujú v ďalšom vzdelávaní títo

          pedagogickí zamestnanci:

 

               1. PaedDr. Martin Babiak - 2. kvalifikačná skúška

                                                         - rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky

               2. Mgr. Jana Višňovská - rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky

               3. PaedDr. Jozef Imrich - rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky

               4. Mgr. Danka Winklerová - rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky

               5. Mgr. Gabriela Marcinovová – rozširujúce štúdium

                                                                     špeciálne pedagogiky

               6. Mgr. Jana Ottingerová - rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky

               7. Mgr. Anna Zahorjanová – rigorózne pokračovanie

               8. Mgr. Marta Bedriová - 2. kvalifikačná skúška

 

 

i)        Aktivity školy a prezentácie školy na verejnosti:

 

           1)   Zorganizovali sme karneval pre žiakov I. a II. stupňa v telocvični školy.

           2)   Pri príležitosti osláv 725. výročia prvej zmienky o Čemernom

                 -  vystúpili  žiaci školy v programe týchto osláv v areáli našej školy.

                 - v rámci sprievodných akcií osláv o Čemernom, pripravili žiaci školy

                    literárne a výtvarné práce na tému  „ Moje rodné Čemerné“

             - uskutočnili sa triedne súťaže na tému – „Čemerné - minulosť a súčasnosť, kde

               si žiaci mohli overiť svoje poznatky o regióne, v ktorom žijú

           3)   Žiaci celej školy sa zúčastnili filmového predstavenia v MsDK vo  

                      Vranove  n. T. pod názvom „ERAGON“.

4)  Žiaci IV. ročníka sa zúčastnili v mesiaci máj Školy v prírode v stredisku

      Potoky – Lúčky pri Sabinove.

  5)  Žiaci I. a II. stupňa absolvovali koncoročné školské výlety, do okolia  mesta

       Vranov n. T., ale aj na Domašu, do Zámutova,  Pavloviec, Juskovej Voli.

6)     V rámci projektu Zdravá škola

          -    sa žiaci pripojili k výzve za zonáciu Vysokých Tatier- Tatry pre ľudí

          -    zapojili sa do dlhodobej súťaže - Korešpondenčná škola ekológie

-         zapojili sa do celoslovenskej súťaže – Envirootázniky

-         zúčastnili sa výstavy – Plody zeme a ľudských rúk

-         v priestoroch školy žiaci pripravili výstavu – Tatry nezomreli

-         žiaci pripravili výstavu – Veselé tekvice

-         škola sa zapojila do zberu papiera a Sabi viečok

-         žiaci roznášali letáky – Nespaľujme odpady doma

-         škola organizovala seminár -  Klimatické zmeny

-         prebehol týždeň zdravej výživy so sprievodnými akciami

-         v apríli žiaci vysádzali nové stromčeky v areáli školy

7)      Žiaci 5. ročníka absolvovali v mesiaci november základný plavecký výcvik.

8)      Zúčastnili sme sa 3. kola súťaže o Veľkej Británii a EÚ, ktorú zorganizovala

        ZŠ Lúčna– obsadili sme 2. miesto.

9)       V marci sa uskutočnila súťaž „Kráľ čitateľov“ do ktorej sa zapojili

 väčšinou žiaci II. stupňa

10)  Vyhlásili sme školskú súťaž  - Daruj knihu škole, do ktorej sa zapojili

žiaci a taktiež aj učitelia

               11)  Žiaci 5. - 6. ročníka sa zúčastnili dopravnej súťaže – „ Na bicykli bezpečne“

     12)  Na škole bola zrealizovaná súťaž medzi žiakmi 8. a 9. ročníka – Čo vieš

            o slávnych fyzikoch

13)  Na škole začiatkom júna sa uskutočnil 2.ročník  súťaže -  Múdra sova, ktorú

  zorganizovala predmetová komisia matematiky pre žiakov 5. – 8. ročníka

14) Žiaci II. stupňa sa zúčastnili putovnej výstavy- Vagón, ktorú pri príležitosti

 pripomenutia si Holokaustu zorganizovalo múzeum v Banskej Bystrici

- táto netradičná výstava sa uskutočnila na železničnej stanici vo Vranove

  nad Topľou a bola realizovaná v dobových vagónoch, ktoré boli venované

  tragickým osudom ľudí počas holokaustu

               15) Národné povedomie a hrdosť žiakov sme sa snažili zvýšiť aj účasťou na

                      oslavách a seminári k 175. výročiu Východoslovenského roľníckeho

                      povstania, ktoré sa našich predkov bytostne dotýka

               16)  V rámci rôznych výstav navštívili žiaci našej školy expozície

                       Hornozemplínskeho múzea vo Vranove nad Topľou

 

17)     V máji sa žiaci zúčastnili výchovných koncertov :

-         O princeznej žabke

-         Hudobné nástroje národov

-         výchovný koncert Základne umeleckej školy vo Vranove nad Topľou

18)     V rámci európskeho týždňa boja proti drogám sa uskutočnila súťaž žiakov

8. a 9. ročníka – „ Povedz drogám NIE“

19)  Žiaci školy sa zapojili do projektu – „Východ vie – DROGY NIE ! „

20)  Pre žiakov 7.,8., a 9. ročníka sa uskutočnila beseda s detským

       lekárom MUDr. Hulajom

21)     V rámci prevencie proti kriminalite a záškoláctvu sa uskutočnila

                        pre žiakov 6. a 7. ročníka beseda s príslušníkom policajného zboru

Slovenskej republiky pánom Lukčom.

         

 

 

 j)      Projekty školy :

            

            Infovek – do tohto projektu sa škola zapojila v roku 2004 a získala 12 počítačov

            ako dar MŠ SR na vybavenie multimediálnej učebne s napojením na internet.

            Cieľom projektu je prostredníctvom informačných a komunikačných technológií

            premeniť tradičnú školu na modernú školu 3. tisícročia.

 

           Zdravá škola – do tohto projektu sa naša škola zaradila medzi prvými na

           Slovensku, už v roku 1999. Prioritná úloha projektu je „Škola bez alkoholu, cigariet

           a drog“.

 

           Divé maky – Na základe talentových skúšok zaradila spoločnosť pre rozvoj

           filantropie PRO DONUM v šk. roku 2005/2006 šesť žiakov našej školy, ktorí sa

           zapojili do pilotného programu pre talentované deti z rómskeho etnika

           „Divé  maky“. V školskom roku 2006-2007 pokračovali v tomto projekte 4 žiaci.

 

         „Godžaver grajoro“ (Múdry koník) – tento projekt nám bol schválený v rámci

          výzvy č. SOP ĽZ-2005-SORO-3   pre opatrenie č. 3.1 SOP Ľudské zdroje MŠ SR v

          máji šk. roku 2005/2006. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou a škola

         získala nenávratný finančný príspevok vo výške 6 449 073,10 Sk.

          Ciele projektu napĺňa 23 hlavných aktivít, ktoré sú nasmerované na vyššiu úroveň

          začlenenia sa do spoločnosti, na rozširovanie vedomostí a na pozitívny vzťah k

          vzdelávaniu najmä žiakov z rómskeho etnika.

          Jednotlivé aktivity prebiehali po vyučovacom čase v priestoroch našej školy a v

          priestoroch jazdeckého areálu vo Vranove nad Topľou – časť Hrunok.

 

      

          „Kvalitná informácia = správny krok do života“ –tento projekt nám bol

          schválený MŠ SR v rámci výzvy č. SOP ĽZ-2005-SORO-3 pre opatrenie č. 3.3A

          Sektorového operačného programu Ľudské zdroje v máji šk. roku 2005/2006.

          Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou a škola získa nenávratný finančný

          príspevok vo výške 1 212 048,40,- Sk.

          Cieľom projektu je zvýšenie rozsahu, dostupnosti a kvality informácií na účely

          kariérneho poradenstva, so zameraním na ďalšie vzdelávacie možností

          a profesionálne perspektívy pre žiakov základnej školy na lokálnom /regionálnom

          trhu práce.

          Jednotlivé aktivity prebiehali po vyučovacom čase v priestoroch našej školy a 

          taktiež exkurziami vo vybraných podnikoch nášho regiónu.

 

         „Otvorená škola – oblasť športu 2006“–Hľadáme nové rómske talenty vo futbale

         – v rámci tohto projektu, ktorý škole schválilo MŠ SR škola získa 50 000,- Sk na

         aktivity zameraná na šport. Cieľom projektu je zapojenie žiakov z rómskeho

         etnika do pravidelného tréningového procesu a svoje snaženie vyjadriť dlhodobým  

         futbalovým turnajom medzi chlapcami z Čemerného, Vechca a Banského.

 

 

 k)    V školskom roku 2006 – 2007 sa inšpekčná činnosť neuskutočnila.

 

 

l)    Škola po priestorovej stránke je dostačujúco zabezpečená. Celkovo je pre žiakov našej

       školy k dispozícií 24 tried,  2 odborné jazykové učebne v ktorých má vyučujúca

       k dispozícii televízor s DVD prehrávačom a počítač s pripojením na internet,

      2 odborné učebne na vyučovanie informatiky, kde je možné vyučovať naozaj moderne

      s pomocou  datavideoprojektora, 30 počítačov s internetom, 13 tlačiarní,

      3 skenerov. Učebne so 17-timi počítačmi slúžia aj pre širokú verejnosť v rámci  

       mestskej časti Vranov – Čemerné a širokého okolia v rámci projektov z ESF.

      1 cvičný by t- vybavený kuchynskou linkou a potrebným vybavením do domácnosti na  

      prípravu jedál  a  stolovania.

     Stolárska a zámočnícka dielňa v ktorej je taktiež počítač s pripojením na internet,

     posilňovňa, odborná učebňa fyziky a hudobnej výchovy, kde počítač s internetom slúži  

     na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

     Súčasťou školy je telocvičňa a priľahlý športový areál s asfaltovým ihriskom.

     Učitelia majú k dispozícii 2 zborovne, tak pre učiteľov I. stupňa, ako aj učiteľov II.

     stupňa,  kde majú k dispozícii počítač s pripojením na internet. Žiaci ale aj učitelia

     majú tiež k dispozícii knižnicu, kde je počítač s internetom. Samostatnú kanceláriu má

     aj výchovný poradca s počítačom napojeným na internet a taktiež vedúca školskej  

     jedálne, hospodárka školy, zástupcovia riaditeľa školy a riaditeľ školy. Každá   

     kancelária je vybavená počítačom s internetom.

     Miestnosť slúžiaca ako kancelária pre 3 asistentov učiteľa je vybavená počítačom

     s internetom. Súčasťou školy je aj školská jedáleň, ktorá má kapacitu pre 350

     stravníkov. Škola je plynofikovaná. Má zmodernizované sociálne zariadenia, je

    napojená na mestský vodovod. Umožňuje žiakom pracovať v hygienicky vyhovujúcich

    podmienkach. Pri škole sa nachádza taktiež veľký pozemok so skleníkom , slúžiaci na

    vyučovanie prác na pozemku.

   

m)    1.  Celkovo na škole v školskom roku 2006/2007 bolo 463 žiakov.

             Dotácia na jedného žiaka v roku 2006 činila 23 187,- Sk.

             V kalendárnom roku  2006 nám bol pridelený normatív 12 960 000,- Sk

         - na asistentov učiteľa    438 tis. Sk

         - na ŠKD                      216 tis. Sk

         - na ŠJ                           1 040 tis. Sk

       2.   Dve oddelenia ŠKD navštevovalo v školskom roku 2006/2007 50 detí.

             Podľa vyhlášky 588/2004 Čl. 1 § 10 ods. 6 sme využili možnosť rozsahu výšky

            mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným

            zabezpečením v klube detí a to takto:

-         deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi 20,- Sk

     (podľa § 25 zákona č. 599/2003 Z.z.)

        -    ostatné deti 50,- Sk

       Celkovo za obdobie september – december 2006 bolo vyzberaných 4 760,- Sk.

       Za január – jún 2007  9 260,- Sk.

 

3.            V roku 2006 bol na 1 vzdelávací poukaz príspevok od štátu 80,- Sk/mesačne.

        Vydaných bolo 470 poukazov, prijatých 470, čo je  100,0 %. Pri počte 470

        žiakov, za obdobie september – december 2006 činila čiastka za vzdelávacie

        poukazy 146 400,- Sk. Finančné prostriedky boli použité takto:

 

a)          vyplatené dohody pre vedúcich krúžkov – 97 664,- Sk, čo činí 64,94 %

b)         materiálno-technické dovybavenie krúžkov 52 736,- Sk, čo činí  35,06%

 

 

             Pri počte 470 žiakov za obdobie január – jún 2007 činila čiastka za vzdelávacie

             poukazy 241 600,- Sk.

             Finančné prostriedky boli použité takto:

 

a)          na vyplatenie dohôd pre vedúcich krúžkov 146 080,-Sk, čo je 64,75 %

b)         na materiálno-technické dovybavenie krúžkov 79 520,-Sk, čo je 35,25%

 

 

4.            Správa o čerpaní finančných prostriedkov získaných od rodičov, alebo zákonných

        zástupcov žiakov za školský rok 2006/2007.

 

   V školskom roku 2006/2007 rodičia na zasadnutí rodičovskej rady odhlasovali

   príspevok na 1 žiaka v sume 150,- Sk.

             

             Počet žiakov školy = 493, zaplatilo 412 žiakov,  t.j. 56.950,-   Sk,  čo je 83,56 %.

 

 

   Tieto finančné prostriedky boli použité nasledovne:

 

               - Úrazové poistenie             -        14.617,-   Sk

               - Oblečenie Mikuláš            -             385,-   Sk

               - Športová súťaž                 -             500,-   Sk

               - Olympiáda NJ                  -             499,-   Sk        

               - Nákup elektronického školníka-  19.930,-   Sk

               - Karneval                          -             517,50 Sk

              - Olympiáda AJ                            -             440,-   Sk

              - Súťaž Kráľ čitateľov                   -          1.014,-   Sk

              - Deň učiteľov  (kvety )      -           1.125,-   Sk

              - Športové podujatie Coca Cola -       850,-   Sk

              - Hviezdoslavov Kubín        -          2.513,-   Sk

              - Dopravná súťaž                -             147,-   Sk

              - Škola v prírode                 -          4.000,-   Sk

              - MDD                                -          4.301,-   Sk

              - Nákup kníh koniec šk. roka        -          9.697,-   Sk

 

                * Stav bežného účtu k 31.08.2007         -        39.833,60 Sk

               * Stav pokladne        k 31.08.2007         -        25.125,50 Sk

 

 

                 Vo Vranove n/T, dňa 31.08.2007

 

                 Lukačinová Anna, pokladník: ..................................

 

                 Hricová Eva, predseda:.............................................      

 

 

 

                          

                                      Rozbor hospodárenia za rok 2006

                  

      Plnenie rozpočtu

 

     V zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 

školských zariadení na rok 2006 sme mali upravený rozpočet na základe normatívov

v roku 2006 -  12 960 tis. Sk.

 

Vzdelávacie poukazy

       388 tis. Sk

Dopravné

       336 tis. Sk

Asistenti učiteľa

       438 tis. Sk

Ostatné úpravy spolu na prenesených kompetenciách

  14 122 tis. Sk

Z originálnych kompetencií

 

- ŠKD

        216 tis. Sk

- ŠJ

     1 040 tis. Sk

kapitály

        300 tis. Sk

SZČ - box

          26 tis. Sk

 

Z kapitálových výdavkov boli účelovo použité na opravu spojovacej chodby + náter ZŠ.

 

Čerpanie rozpočtu za rok 2006

    

 

 

 

v  tis. Sk

Názov

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpanie

%

611 Tarifný plat

7032

7120

7120

100

612 Príplatky

180

774

774

100

614 Odmeny

121

437

437

100

610 MZDY

7333

8331

8331

100

621 Poistné do VšZP

733

699

699

100

625001 Nemoc. poist.

102

111

111

100

625002 Star. poist.

1022

1166

1166

100

625003 Úrazové poist

219

68

68

100

625004 Invalid. poist.

58

236

236

100

625005 Poist. v nezamestnanosti

73

77

78

101,3

625007 Rezerv. fond

347

396

396

100

620 POISTNÉ

2554

2886

2887

100,03

631001 Cestovné

4

22

22

100

632001 Energie                        

1500

1026

1029

100,3

632002 Vodné, stočné

197

93

93

100

632003 Pošt.  a  telek. sl.

70

40

40

100

632 ENER.,VODA,KOM. ODP.

1767

1159

1162

100,3

633001 Interier. vybav.

 

31

31

100

633002 Výpočt. tech.

3

123

123

100

633003 Telek. tech.

 

13

13

100

633004 Prev.stroje,tech.

15

60

60

100

633006 Všeob. mat.

121

180

180

100

633009 Knihy,nov.čas.

40

232

232

100

633010 Prac. odevy

5

21

21

100

633013 Softwer,licencie

6

34

34

100

633015 Paliva –zdroj ener

 

4

4

100

633 Materiál

190

698

698

100

635002 Rut. a stan.údr.

3

14

14

100

635004 Rut. a stan.stroj.

 

20

20

100

635006 Rut. a stan.budov

27

19

19

100

635 Rut. a stan. údržba

30

53

53

100

637001 Škol.,kurzy,por.

3

 

 

 

637002 Konk. súťaže

 

9

9

100

637003 Prop.,reklama,inz.

1

5

5

100

637004 Všeobec. služby

30

250

251

100,4

637012 Popl. a odvody

10

36

36

100

637014 Stravovanie

263

 

 

 

637015 Poistenie

19

45

45

100

637016 Prídel do SF

72

82

82

100

637027 Dohody zam.m.

 

312

312

100

637035 Dane

 

21

21

100

637 Služby

398

760

761

100,13

642013 Bež.trans.odch.

 

71

71

100

642014 Bež.trans.jedn.

 

336

336

100

642015 Bež.trans.nem.d.

 

29

29

100

642026 Bež.trans.vHN

 

88

88

100

642

 

524

524

100

6

12276

14433

14438

100,03

 

 

 

 

 

ŠKD

 

 

 

 

- mzdy

 

160

160

100

- odvody

 

56

56

100

ŠJ

 

 

 

 

- mzdy

 

450

450

100

- odvody

 

158

159

100,6

- materiál

 

227

227

100

- služby

 

432

432

100

 

 

 

 

 

SPOLU ZA ZŠ

12 276

17 402

17 452

100,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            V ŠJ sa stravovalo 194 stravníkov. Príjem ŠJ 967 tis. Sk.

            

      Rozpočet v priemere za základnú školu sa čerpal na 101,34 %. Bol prekročený

            o vlastné príjmy.

 

       Príjem ZŠ: - prenájom  priestorov 12 tis. Firma Techplast

                         - ŠKD                           14 020,-Sk.

 

 

5.            Škola získala darom :

Wiema – 20 tis.Sk

OcÚ Vechec – 1 tis. Sk

OcÚ Banské 1. tis. Sk

 

 

n)                      Zabezpečujúc kontinuitu výchovno-vzdelávacieho procesu a záujmovej činnosti

           pre obdobie do roku 2010 škola chce pokračovať v nastúpenom trende  a to:

a)  výchovno-vzdelávaciu prácu orientovať na rozvoj cudzích jazykov

b)  zvýšenú pozornosť venovať úrovni výchovno-vyučovaciemu procesu cestou

     diferencovaného prístupu ku žiakom z menej podnetného prostredia

     starostlivosťou o ich vedomostný rast a taktiež ku žiakom talentovaným –

     zapájaniu ich do všetkých poriadaných súťaží a olympiád

c)  súbežne s výchovno-vyučovacím procesom zabezpečiť aj rozvoj školy v oblasti

     materiálnej najmä inováciou a modernizáciou učební a školského areálu

d)  plne využiť materiálnu základnú školu na rozvoj záujmovej činnosti, najmä

     v športovej oblasti

e)  zabezpečiť prostredníctvom projektu Infovek, aby čo najviac žiakov školy malo

               možnosť využívať internet pre svoju prípravu na vyučovanie, prípadne

               mimoškolskú činnosť aj zriadením „internetovej kaviarne“.

 

 

 

o)                      Škola dosahuje dobré výsledky najmä zapájaním sa žiakov do vedomostných

             súťaží a olympiád, či športových súťaží.

       Medzi najvýraznejšie úspechy žiakov v školskom roku 2005/2006 patria tieto:

       Okresné kolo:

?        Matematická olympiáda – Ondrej Babják – 3. miesto

                                             -  Andrea Marcinovová – 3. miesto

       

?        Olympiáda v nemeckom jazykuPetra Bejdová – 1. miesto

                                                                                   - Zuzana Radová – 2. miesto

                            ?   Geografická olympiáda – Ondrej Babják – 3. miesto

                                                                       - Lukáš Demčák – 3. miesto

                            ?   Európa v škole -  Miroslava Kováčová, Renáta Ďuďová – 2. miesto

?        Hviezdoslavov Kubín – Dominik Burák – 3. miesto

?        Streľba zo vzduchovky – Juraj Miškanin – 2. miesto

                                                         

                    Krajské kolo:

·                          Olympiáda v nemeckom jazyku       - Petra Bejdová -  5. miesto

 

Celoslovenské kolo :

?        Kostelničákov ornament – výtvarná súťaž

                                             - Lukáš Pohlodko – 1.miesto

 

                    Naši žiaci sa zapájali aj do ďalších (okresných) súťaží a to:

                      Športové súťaže:

                 - súťaž družstiev -  basketbal dievčatá

                 - súťaž družstiev - basketbal chlapci

                 - súťaž družstiev - volejbal dievčatá

                 - súťaž družstiev - volejbal chlapci

                 - súťaž družstiev - hádzaná dievčatá

                 - súťaž družstiev - hádzaná chlapci

                 - súťaž družstiev - vybíjaná dievčatá

                  - súťaž družstiev - cezpoľný beh chlapci

                 - súťaž družstiev - cezpoľný beh dievčatá

                  - streľba zo vzduchovky

                  - súťaž družstiev -  stolný tenis

                  - šach

                  - Mc Donald Cup futbal

                  - Jednota Coop malý futbal

                  - Coca Cola Cup - chlapci

                  - vranovský mládežnícky maratónik

                  - primátorská míľa              

                  Olympiády:

                  - Pytagoriáda

                  - Šaliansky Maťko

                  - biologická olympiáda

                  - olympiáda v anglickom jazyku

                  - geologická olympiáda

            

             Hudobné a výtvarné súťaže :

             - súťaž Slávik Slovenska                      - Voda pre tvoj život

             - Pošta očami detí                                 - Príroda v motívoch ľudovej

             - Čarovný štetec                                      rozprávky

             - Kostelničákov ornament                     - Energetika 2007

             - Môj najmilší kamarát z ríše zvierat  

             - Príroda a oheň

             - Zachráňme planétu Zem

                 

                 Iné súťaže :  

                  - Mladý zdravotník

                  - súťaž – Hliadky civilnej obrany

                  - prírodovedná súťaž – Enviro-otázniky – celoslovenská súťaž

                  - Rómsky festival

                  - Poznaj a chráň

 

              Nielen úspechy, ale aj nedostatky  zaznamenávame dennodenne v práci so

              žiakmi. Jedná sa  hlavne  o správanie sa žiakov vo vzťahu k učiteľovi, úcte jeden

              k druhému, ničenie školského majetku najmä žiakmi z rómskeho etnika  

              a najväčším problémom je nedochádzka a záškoláctvo žiakov z rómskeho etnika.

 

              

              Riziká a šance školy, v závislosti na vnútorných i vonkajších podmienkach,

              charakterizujú i mieru ohrozenia školy a príležitosti na jej presadenie sa.

    Monitorujú vývoj okolia na poli národného programu vzdelávania,

    celospoločenských trendov, demografického vývoja, vnútornej sily školy

      v oblasti personálnej, materiálneho vybavenia, programu školy a pod.

 

     Najslabšími stránkami školy sú:

2.     Vysoký počet žiakov z menej podnetného prostredia, z ktorých je veľké percento

     výchovne a prospechovo zaostávajúcich žiakov.

3.     Vonkajšie fasády, pretekajúce okná, podmáčanie jednotlivých pavilónov zrážkovou

     vodou zo striech.

 

               Silnými stránkami školy sú:

1.    Odborný personál a 100 % kvalifikovaný pedagogický zbor

2.    Veľmi dobré materiálne a priestorové vybavenie školy

3.    Postavenie školy v rámci mestskej časti Čemerné.

 

p)                     

   

     2.     a) V školskom roku 2006/2007 bolo na škole zriadených na I. stupni - 8 tried

                                                                                                      II. stupni  - 17 tried

                                                                                         Školský klub detí – 2 oddelenia

 

             Priemerný počet žiakov v triede na I. stupni bol 15 žiakov.

             Priemerný počet žiakov v triede na II. stupni bol 20,29 žiakov.

             Priemerný počet žiakov v školskom klube detí 25 žiaka.

 

            Škola pozostáva zo 6 pavilónov,  ktoré sú navzájom pospájané spojovacími

            chodbami. V každom pavilóne sú zmodernizované sociálne zariadenie pre dievčatá

            a chlapcov.

            V pavilóne, kde je telocvičňa, sú sociálne zariadenia, ktoré v roku 2006 prešli

            úplnou rekonštrukciou a slúžia chlapcom aj dievčatám.

            Umyvárka a sprchy v telocvični slúžia žiakom k účelu na to určenom.

            Úplnou rekonštrukciou prešlo aj samotné osvetlenie a  elektroinštalácia  

            v telocvični školy.

     

       

      

       b)  Žiaci v školskom roku 2006/2007 mali možnosť v popoludňajších hodinách

             navštevovať niektorý z týchto krúžkov pod odborným vedením pedagógov:

 

P. č.

Názov záujmového útvaru

Vedúci krúžku

01.

Minifutbal

Mgr. Němec

02.

Mladý futbalista

PhDr. Homoľa

03.

Futbal

Mgr. Němec

04.

Stolno - tenisový

PhDr. Homoľa

05.

Športový

Mgr. Němec

06.

Športové hry

Mgr. Marcinovová

07.

ŠKD - hudobný

p. Bankovičová

08.

ŠKD – šikovné ruky

p. Pipeková

09.

Aerobic

Mgr. Hermanovská

10.

Fyzika na internete

Mgr. Sabolová

11.

Hovoríme po nemecky

Mgr. Koscelniková

12.

Taliančina

PaedDr. Kašinská

13.

Základy práce s počítačom

Mgr. Krištofová

14.

Počítačový 1

Mgr. Winklerová

15.

Počítačový 2

Ing. Kašinský

16.

Počítačový 3

Mgr. Kuliková

17.

Počítačový 4

Mgr. Winklerová

18.

Počítačový 5

PaedDr. Imrich

19.

Počítačový 6

Ing. Kašinský

20.

Vedenie domácnosti

Ing. Szabová

21.

Volejbal

Ing. Krotká

22.

Vybíjaná 1

Mgr. Krištofová

23.

Vybíjaná 2

Ing. Krotká

24.

Výtvarný krúžok

Mgr. Bedriová

25.

Rozvoj reči

Mgr. Demčáková

26.

Rozvoj jazykových zručností

Mgr. Danková

27.

Rozvíjanie komunikácie

Mgr. Fejková

28.

Práca s drevom

Mgr. Kulik

29.

Mladý zdravotník

Mgr. Danková

30.

Moderný tanec

   p. Isaková

31.

Kulinárstvo Veľkej Británie

Mgr. Ivanová

32.

Komunikačné zručnosti

Mgr. Štovková

33.

Počítačové hry

PeadDr. Imrich

 

    

       

c)     Každoročne škola začiatkom školského roka organizuje celoškolské stretnutie

     rodičov a priateľov školy.

          Na tomto stretnutí sa rodičia dozvedia o dianí na škole a o rôznych aktivitách počas

          uplynulého školského roka. Nedostatkom však je nízka účasť rodičov a s tým

          spojený nezáujem zo strany rodičov o život školy najmä zo strany rodičov z

          rómskeho etnika z obcí Vechec a Banské.

          Vzájomné vzťahy s rodičovskou radou sú dobré.

          

d)        Medzi veľké problémy zaraďujeme tie, ktoré úzko súvisia s výchovno-vzdelávacím

            procesom. Jedná sa najmä o ťažko vychovávateľných žiakov, často absentujúcich

            na vyučovacom procese. Aj preto sme v hodnotenom školskom roku rozšírili

            spoluprácu v tejto oblasti s Mestskou políciou vo Vranove n. T. ako aj Okresným

            riaditeľstvom policajného zboru vo Vranove n. T. V ústrety nám vychádzajú aj  

            samotné obecné úrady Vechec a Banské, odkiaľ pochádza najviac takýchto

            problémových žiakov, väčšinou žiakov z rómskeho etnika. Riešením nedochádzky 

           žiakov nám pomáha aj keď s dosť veľkými časovými odstupmi riešiť Úrad práce,

           sociálnych vecí a rodiny vo Vranove n. T. Na to, aby sme pomohli žiakom, ktorí

           očividne nezvládajú učivo základnej školy využívame služby Špeciálno-

           pedagogicko-psychologickej poradne pri špeciálnej škole internátnej vo

           Vranove n. T. a Okresnej pedagogicko-psychologickej poradne vo  

          Vranove n. T. Po špeciálno-pedagogických vyšetreniach sú takíto žiaci integrovaní

           buď v  špeciálnych triedach  našej základnej školy, alebo sú integrovaní v bežných

           triedach s tým, že sa vyučujú podľa individuálneho vzdelávacieho plánu.

 

 

 

                                                                              

           Vranov nad Topľou 08.10.2007                                PaedDr. Martin Babiak

                                                                                                      riaditeľ školy

 

  

   

                P R Í L O H y

                                                       1. Vyjadrenie Rady školy

                                                       2. Odsúhlasenie správy zriaďovateľom