-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy

 

                             v školskom roku 2005/2006

 

                                 podľa vyhlášky č. 9/2006 Z.z. a Metodického usmernenia č. 10/2006-R

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     

                                                                                       

(1)     a)

1.                Názov školy: Základná škola

2.                Adresa školy: Kukučínova ulica 106, 093 03  Vranov nad Topľou

3.                Telefón: 057-4422366

          Fax      : 057-4883640

          Mobil  : 0915720572

4.                Webová stránka školy: http://www.zskuvv.edu.sk

          Elektronická adresa   : zskukucinova@centrum.sk

                     5.       Zriaďovateľ školy      : Mesto Vranov nad Topľou

                                                                Ulica Dr. Cyrila Daxnera 87

                                                                 093 28  Vranov nad Topľou

                                                                   IČO: 332933

                   6.                Vedúci zamestnanci školy:

          PaedDr. Martin Babiak – riaditeľ školy

          Mgr. Jana Višňovská      - štat. zást. riaditeľa

          PaedDr. Jozef Imrich     – zástupca riaditeľa

 

7.                Rada školy:

         Rada školy bola ustanovená dňa 05. apríla 2004

         Jej členmi sú:

         pedag. zam. -      Mgr. Daniela Milbauerová – predsedkyňa rady školy

         poslanec MsZ –  JUDr. Ján Uhlík – podpredseda rady školy

         pedag. zam. –     Mgr. Katarína Danková

         poslanec MsZ –  PaedDr. Marián Babej

         poslanec MsZ –  Ing. Milan Tkáč

         rodič -                 Oľga Marková

         rodič -                 Jana Kokoruďová

         rodič -                 Mária Perejdová

         rodič  -             Koloman Kaliáš

         prevádzkový zamestnanec -  Emília Pačutová

                             iné organizácie podieľajúce sa na výchove a vzdelávaní – Mgr. Ingrid Nachtmanová

 

 

Metodické orgány:     Metodické združenie ( MZ )

                                     Predmetové komisie ( PK )

 

MZ 1.-4. ročník                        

vedúci: Mgr. M. Bedriová                                

zástupca: Mgr.J.Demčáková        

členovia: Mgr. K. Danková

                PaedDr. J. Imrich

                Mgr. J. Ottingerová

                Mgr. G. Marcinovová

                Mgr. J. Krištofová

                     p. E. Isáková

                     p. B. Pipeková

                     p. M. Bankovičová

 

PK slovenského  jazyka

vedúci: Mgr. A. Zahorjanová

zástupca: Mgr. J. Gál

členovia: Mgr. Ľ. Sabolová

                Mgr. M. Dargajová

 

                   PK matematiky                         

                   vedúci: Mgr. D. Milbauerová        

zástupca: Mgr. P. Kulik               

členovia: Mgr. K. Kuliková

                Mgr. J. Višňovská

                Ing. M. Kašinský

 

PK dejepisu, OV, EV                

vedúci: PhDr. R.Homoľa           

zástupca: Mgr. M. Dargajová

členovia: Mgr. J. Gál

                Ing. M. Szabová

                Ing. M. Liberko

                Mgr. J. Višňovská

                PaedDr. V. Ivanov

                Mgr. Ľ. Sabolová

                Mgr. P. Kulik

                Mgr. J. Smolko

                Mgr. G. Zálepová

             

 PK AJ a NJ                                        

vedúci: Mgr. I. Ivanová                   

zástupca: Mgr.M.Koscelníková  

 

 PK ruského jazyka                    

vedúci: Mgr. M.Koscelníková       

zástupca: Mgr. D. Winklerová       

členovia: Ing. M. Liberko

                Mgr. G. Zálepová

                Ing. M. Szabová

                 

PK hudobnej a výtvarnej výchovy

vedúci: Mgr. K. Kuliková

zástupca: Mgr. D. Winklerová

členovia: M. Bankovičová

                  p. E. Isáková

                  p. B. Pipeková

                Mgr. G. Zálepová

                Ing. M. Szabová

                Mgr. I. Ivanová

 

                    PK prírodopisu a chémie

                   vedúci: Mgr. G.Zálepová

zástupca: PaedDr. V. Ivanov

členovia: Mgr. J. Smolko

               Ing. V. Krotká

 

PK fyziky a zemepisu

vedúci: Mgr. Ľ. Sabolová

zástupca: Mgr. G. Zálepová

členovia: RNDr. R. Homoľa

                PaedDr. V. Ivanov

                Mgr. J. Smolko

                Mgr. K. Němec

 

 PK technickej výchovy a Pp

vedúci: Ing. M. Kašinský       

zástupca: Ing. M. Szabová

členovia: PaedDr. M. Babiak

                Ing. V. Krotká

 

        PK telesnej výchovy

        vedúci: Mgr. K. Němec

        zástupca: Ing. V. Krotká           

        členovia: PhDr. R. Homoľa

                       Mgr. J. Krištofová

                        Ing. M. Kašinský

                            p. B. Pipeková

 

Výchovný poradca : Mgr. Jozef Smolko

Zástupca zamestnancov ( predseda ZO OZ ) :  Mgr. Mária-Magdaléna Koscelniková

 

b)      V školskom roku 2005/2006 školu navštevovalo 493 žiakov, z toho 203

       chlapcov a 169 dievčat.

       Z celkového počtu žiakov  školu navštevovalo 273 žiakov z rómskeho etnika,

       čo činí 55,37 % .                                                             

       V uplynulom školskom roku navštevovalo našu školu 26 žiakov so

       špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, kde 16 žiakov bolo

       integrovaných na základe vývinových porúch učenia a vzdelávali sa na

      základe vypracovaného individuálneho vzdelávacieho plánu v bežných

      triedach základnej školy. 8 žiakov sa vzdelávalo v jednej špeciálnej triede

           5. ročníka. Týmto žiakom bola po špeciálno-pedagogickom vyšetrení

           stanovená diagnóza - mentálna retardácia.  Vzdelávala ich vyučujúca

           s aprobáciou špeciálna pedagogika.

     Dve oddelenia školského klubu detí navštevovalo 53   detí.

 

c)       Do prvého ročníka nastúpilo v školskom roku 2005/2006

24 prvákov, ktorí navštevovali našu základnú školu. Pre budúci školský rok , t.j. 2006/2007 sa zapísalo 25 budúcich prvákov.

     V školskom roku 2005/2006 sme mali rozmiestniť 110 žiakov a to 15 a aj 16 ročných.

     Z celkového počtu 110 žiakov si podalo prihlášky 59 žiakov a všetci boli

     prijatí a to takto:

     6 žiakov – gymnáziá

     15 žiakov – stredné odborné školy

       5 žiakov – stredné odborné učilištia – 4. ročné

     33 žiakov – stredné odborné učilištia – 3. ročné

 

  Na stredné školy, kde sa vyžaduje talentová skúška podalo prihlášky 10 žiakov, všetci talentové skúšky urobili a sú prijatí.

Z nižších ročníkov ako 9. ročník bolo prijatých 19 žiakov do SOUP Čaklov. Na základnej  škole zostalo 24 – 15. ročných žiakov

a neumiestnených ostalo 23 – 16. ročných žiakov, ktorí nemali záujem o ďalšie štúdium na odborných učilištiach. Ide o žiakov z rómskeho

etnika, pre ktorých je vzdelávanie na poslednom mieste hodnotového rebríčka.

d)

        

e)     Prospech žiakov k 31.8.2006 (484 žiakov)

 

Prospeli

                385

Neprospeli

                  99

Budú opakovať ročník

                  73

Žiaci, ktorí robili opravnú skúšku

                  10

Žiaci klasifikovaní 2.,3.,4. stupňom zo správania

                 105

Počet vymeškaných hodín spolu

            83 882

Z toho počet neospravedlnených hodín

            13 054

Z toho počet vymeškaných hodín žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

            61 381

 

                         

                         Priemerný prospech za jednotlivé ročníky a predmety

 

Ročník

 Predmet

Priemerná známka

2.

Slovenský jazyk

           2,44

 

Prvouka

           2,32

Matematika

           2,11

3.

Slovenský jazyk a literatúra

           2,46

 

Vlastiveda

           2,3

Matematika

           2,26

Prvouka

           2,33

4.

Slovenský jazyka literatúra

           2,58

 

Vlastiveda

           2,48

Matematika

           2,75

Prvouka

           2,4

5.

Slovenský jazyk a literatúra

           3,88

 

Anglický jazyk

           2,13

Ruský jazyk

           3,70

Nemecký jazyk

           3,42

Dejepis

           3,60

Zemepis

           3,53

Matematika

           3,81

Prírodopis

           3,46

Vlastiveda

           3,21

6.

Slovenský jazyk a literatúra

           3,72

 

Anglický jazyk

           2,52

Nemecký jazyk

          3,135

Ruský jazyk

          4,17

Dejepis

          3,82

Zemepis

          3,56

Matematika

          3,87

Prírodopis

          3,47

Fyzika

          3,52

7.

Slovenský jazyk a literatúra

          3,56

 

Anglický jazyk

          2,725

Ruský jazyk

          3,94

Dejepis

          3,48

Zemepis

          3,03

Matematika

          3,65

Prírodopis

          3,41

Fyzika

          3,4

8.

Slovenský jazyk a literatúra

          3,11

 

Anglický jazyk

          2,275

Nemecký jazyk

         2,785

Ruský jazyk

         4,21

Dejepis

         3,04

Zemepis

         3,03

Matematika

         3,365

Prírodopis

         2,735

Fyzika

         1,56

Chémia

         2,95

9.

Slovenský jazyk a literatúra

         2,765

 

Anglický jazyk

         2,63

Ruský jazyk

         3,56

Dejepis

         2,67

Zemepis

         2,26

Matematika

         2,635

Prírodopis

         1,91

Fyzika

         2,255

Chémia

         2,175

 

    V súlade s Programových vyhlásením vlády SR pokračovalo MŠ

    v realizácií monitorovania úrovne vedomostí žiakov končiacich 9. ročník

    ZŠ – Monitor 9.

   Výsledky našich žiakov v porovnaní s priemernou úspešnosťou v rámci SR

    sú takéto:

 

 

    Body

Matematika

  Úspešnosť

 Matematika

      Body

      Jazyk

Úspešnosť

     Jazyk

Priemerný počet bodov školy

    16,2                            16,2

 

    26,4

 

Priemerná % úspešnosť školy

 

      54 %

 

   88,2 %

Priemerný počet v rámci SR

        18,4

 

    24,4

 

Priemerná % úspešnosť v rámci SR

 

     61, 4 %

 

  81,2 %

 

                  Celkový počet žiakov školy, ktorí sa zúčastnili testovania: 40 žiakov =100 %.

             

             f)        Na I. stupni sa postupovalo podľa platného učebného plánu - variant č. 1

    (základný) pre 1.-4. ročník ZŠ. A to v triedach : I.roč, II.A ; II.B; III.A,B a

    IV.roč.

                        Na II. stupni sa postupovalo podľa platného učebného plánu –

                        variant č. 2 – pre 5.-9. ročník ZŠ. A to v triedach:

                        V. A,B,C,E,F  ;  VI. A,B,C ; VII.A,B,C ; VIII.A,B ; IX.A,B,

                      

                        V 5.D  – (špeciálna trieda ) sa postupovalo podľa Učebného plánu

                        osobitnej školy, ktoré schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

                        rozhodnutím číslo 2302/98 – 4 zo dňa 12.júna 1998

  

g)     V školskom roku 2005/2006 bol počet zamestnancov takýto:

             pedagogickí zamestnanci –  39

             nepedagogickí zamestnanci – 10

              

              Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady

               podľa vyhlášky 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti

               pedagogických pracovníkov.

    Odbornosť vyučovania: podľa jednotlivých predmetov v šk. roku 2005/2006:

 

     I. stupeň ZŠ:

Predmet

 

Odborne v %

Neodborne  v %

Slov. jazyk a lit.

      100

      0

Matematika

       82,76

    17,24

Prvouka

      100

      0

Vlastiveda

        75

    25

Prírodoveda

        60

    40

Pracovné vyučovanie

       85,8

    14,2

Výtvarná výchova

       83,34

   16,66

Hudobná výchova

       83,34

   16,66

Telesná výchova

       83,34

   16,66

 

 

II. stupeň ZŠ

Predmet

Odborne v %

Neodborne v %

Slov. jazyk a literatúra

86,3

13,7

Anglický jazyk

100

0

Nemecký jazyk

100

0

Ruský jazyk

55,3

44,7

Matematika

86,3

13,7

Fyzika

100

0

Chémia

100

0

Prírodopis

100

0

Zemepis

50

50

Dejepis

32

68

Občianska výchova

0

100

Hudobná výchova

46,7

53,3

Technická výchova

100

0

Pestovateľské práce

100

0

Výtvarná výchova

30

70

Telesná výchova

42,1

57,9

Etická výchova

0

100

Náboženská výchova

100

0

 

h)    V školskom roku 2005/2006 úspešne ukončili ďalšie vzdelávanie títo

        pedagogickí zamestnanci:

 

       1. PaedDr. Martin Babiak – Príprava vedúcich pedagogických zamestnancov

       2. Mgr. Jana Višňovská – Príprava vedúcich pedagogických zamestnancov

       3. PaedDr. Jozef Imrich – Príprava vedúcich pedagogických zamestnancov

       4. Mgr. Klára Kuliková – 2. kvalifikačná skúška

       5. Ing. Viera Krotká – rozširujúce štúdium biológie

       6. Mgr. Jana Krištofová  rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky

       7. Ing. Marián Liberko – doplnkové pedagogické štúdium

       8. Mgr. Jozef Smolko – koordinátor prvotnej prevencie drogových závislostí –  

                                              pokročilý (priebežné vzdelávanie)

 

          V priebehu školského roka 2005/2006 pokračujú v ďalšom vzdelávaní títo

           pedagogickí zamestnanci:

 

                 1. Mgr. Jaroslav Gál – 2. kvalifikačná skúška

                               2. Mgr. Anna Zahorjanová – rigorózne pokračovanie

 

 

i)        Aktivity školy a prezentácie školy na verejnosti:

 

 1)   V januári sme zorganizovali výstavu k 735. výročiu založenia Mesta

                       Vranov nad Topľou pre širokú verejnosť.

           2)   Zorganizovali sme karneval pre žiakov I. a II. stupňa v telocvični školy.

           3)   Pri príležitosti osláv 735. výročia založenia Mesta Vranov nad Topľou sa

                 naši žiaci v júni zúčastnili vystúpenia v rámci týždňa týchto osláv.

           4)  V júni 2006 sme dôstojne oslávili 40. výročie založenia školy slávnostnou

                 akadémiou v Kultúrnom dome v Čemernom.

5)     Žiaci I. stupňa sa zúčastnili v školskom roku týchto divadelných predstavení:

                      „Zvieratká“, „Zubatá princezná“, „Pinochio“.

           6)   Žiaci celej školy sa zúčastnili filmového predstavenia v MsDK vo  

                      Vranove  n. T. pod názvom „Doba ľadová“.

7)  Žiaci IV. ročníka sa zúčastnili v mesiaci máj Školy v prírode v stredisku

      Potoky – Lúčky pri Sabinove.

8)     Žiaci 8. a 9. ročníka navštívili v rámci exkurzie Planetárium v Prešove.

           9)  Žiaci 8. ročníka taktiež v rámci exkurzie navštívili ÚKSUP – Lomnica.

         10)  Vo februári sme zorganizovali volejbalový turnaj medzi učiteľmi, súčasnými,

                 bývalými žiakmi a priateľmi školy.

11)  Volejbalový turnaj o pohár riaditeľa školy ZŠ Kukučínova sa uskutočnil

        presne vo sviatok Dňa učiteľov a to medzi učiteľmi vranovských škôl.

12)  Žiaci I. a II. stupňa absolvovali koncoročné školské výlety, do okolia  mesta

       Vranov n. T., ale aj na Domašu, do Vysokých Tatier, do Zámutova,  

       Pavloviec, Hermanoviec.

13) Žiaci 8. ročníka sa zúčastnili exkurzie do Vlastivedného múzea

       v Humennom.

14) Žiaci 5. a 6. ročníka sa zúčastnili divadelného predstavenia – „Paťa a sedem

       trpaslíkov“ v MsDK vo Vranove nad Topľou.

15) Baletného predstavenia v Štátnom divadle v Košiciach sa zúčastnili žiaci II.

       stupňa.

16) Žiaci 5. ročníka absolvovali v mesiaci november základný plavecký výcvik.

17) Zúčastnili sme sa 2. kola súťaže o Veľkej Británii a EÚ, ktorú zorganizovala

       ZŠ Bernolákova – obsadili sme 2. miesto.

18) Žiaci II. stupňa sa zúčastnili baletného predstavenia v divadle v Košiciach

       a koncertu ZUŠ vo Vranove n. T.

19) Usporiadali sme na škole akciu „Noc s Andersenom. Žiaci sa aktívne

       zapájajú do akcií usporadúvaných školou ako sú „Knižné piatky“, Vianočná

       akadémia, školský karneval.

20) V rámci realizácie programu Zdravá škola sa žiaci I. stupňa zúčastnili zberu  

       obalov výrobkov Sabi, zberu plastových fliaš aj zberu papiera.

21) Zapojili sme sa aktívne do akcie: „Dni detskej knihy 2006“, ktorú

       usporiadala Hornozemplínska knižnica vo Vranove n. T.

       Našu školu navštívil aj tvorca kníh pre deti a mládež – Július Balco.

22) Pre žiakov 5. a 6. ročníka sme zorganizovali súťaž „Z rozprávky do

       rozprávky“ – kde si žiaci preverili svoje vedomosti z cudzieho jazyka.

23) V rámci predmetu Výtvarná výchova sa naši žiaci zapojili do súťaží:

a.      Hodruša Hámre – „Šperky“

b.     EÚ – CVČ Vranov n. T.

c.     Grafický Lučenec – Cirkus“

d.     Vojaci očami detí – Bratislava

e.      2. ročník Zelená vranka 2006 – SZUŠ Vranov n. T.

f.       Detský výtvarný Vranov 2006 – HOS Vranov n. T.

g.     Rozprávka – HOS Vranov n. T.

h.     Požiarnici „Ja, oheň a čo ďalej?“

i.        Namaľuj vlak, leto, lanovku, parný vláčik a vyhraj pre triedu perfektný výlet - Bratislava

      24)  Žiaci 5. - 6. ročníka sa zúčastnili dopravnej súťaže – „ Na bicykli bezpečne“

      25)  Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili súťaže – „ Poznaj svoje mesto „

  

 j)      Projekty školy :

            

            Infovekdo tohto projektu sa škola zapojila v roku 2004 a získala 12 počítačov

            ako dar MŠ SR na vybavenie multimediálnej učebne s napojením na internet.

            Cieľom projektu je prostredníctvom informačných a komunikačných technológií

            premeniť tradičnú školu na modernú školu 3. tisícročia.

 

           Zdravá škola – do tohto projektu sa naša škola zaradila medzi prvými na

           Slovensku, už v roku 1999. Prioritná úloha projektu je „Škola bez alkoholu, cigariet

           a drog“.

 

           Divé maky – Na základe talentových skúšok zaradila spoločnosť pre rozvoj

           filantropie PRO DONUM v šk. roku 2005/2006 šesť žiakov našej školy, ktorí sa

           zapoja do pilotného programu pre talentované deti rómskeho etnika „Divé maky“.

 

         Godžaver grajoro“ (Múdry koník) – tento projekt nám bol schválený v rámci

          výzvy č. SOP ĽZ-2005-SORO-3   pre opatrenie č. 3.1 SOP Ľudské zdroje MŠ SR v

          máji šk. roku 2005/2006 a s jeho realizáciou začneme od 1. septembra 2006.

          Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou a škola získa nenávratný finančný

          príspevok vo výške 6 449 073,10 Sk.

          Ciele projektu napĺňa 23 hlavných aktivít, ktoré sú nasmerované na vyššiu úroveň

          začlenenia sa do spoločnosti, na rozširovanie vedomostí a na pozitívny vzťah k

          vzdelávaniu najmä žiakov z rómskeho etnika..

 

          „Kvalitná informácia = správny krok do života“ –tento projekt nám bol

          schválený MŠ SR v rámci výzvy č. SOP ĽZ-2005-SORO-3 pre opatrenie č. 3.3A

          Sektorového operačného programu Ľudské zdroje v máji šk. roku 2005/2006.S jeho

          realizáciou sa  začne 1. septembra 2006.

          Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou a škola získa nenávratný finančný

          príspevok vo výške 1 212 048,40,- Sk.

          Cieľom projektu je zvýšenie rozsahu, dostupnosti a kvality informácií na účely

          kariérneho poradenstva, so zameraním na ďalšie vzdelávacie možností

          a profesionálne perspektívy pre žiakov základnej školy na lokálnom /regionálnom

          trhu práce.

 

         „Otvorená škola – oblasť športu 2006“–Hľadáme nové rómske talenty vo futbale

         – v rámci tohto projektu, ktorý škole schválilo MŠ SR škola získa 50 000,- Sk na

         aktivity zameraná na šport. Cieľom projektu je zapojenie žiakov rómskeho etnika do

         pravidelného tréningového procesu a svoje snaženie vyjadriť dlhodobým futbalovým

         turnajom medzi chlapcami z Čemerného, Vechca a Banského.

 

 

 k)         Dňa 29.03.2006 bola vykonaná následná inšpekčná činnosť v súlade s poverením  

             č.7194/2005-2006 zo dňa 15.03.2006. Inšpekciu vykonal školský inšpektor

             PaedDr.Andrej Grec zo ŠOC Prešov.

 

            Predmetom inšpekčnej činnosti bola kontrola stavu a úrovne odstránenia

            nedostatkov vzťahujúcich sa na komplexnú inšpekciu zo dňa 18.10.-22.10.2004.

 

        Závery z inšpekčnej činnosti:

       Riaditeľ školy akceptoval odporúčania školskej inšpekcie v plnom rozsahu

       a zapracoval ich do vlastných opatrení na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku.

       Prijal 9 opatrení v stanovenom termíne, tie sú primerané vo vzťahu k závažnosti

       inšpekčných zistení, sú konkrétne, adresné a kontrolovateľné. Realizáciou opatrení sa

       skvalitnila kontrolná činnosť vedúcich zamestnancov a celková činnosť metodických

       orgánov školy. Podstatne sa zlepšila starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-

       vzdelávacími potrebami a spolupráca s rodičmi žiakov z málo podnetného prostredia.

       Opakované testy z matematiky v 9. ročníku potvrdili vyššiu vedomostnú úroveň

       a objektívnejšiu klasifikáciu žiakov. Dopad splnenia opatrení na kvalitu práce školy

       a mieru ich splnenia je celkovo na dobrej úrovni.

l)    Škola po priestorovej stránke je dostačujúco zabezpečená. Celkovo je pre žiakov našej

       školy k dispozícií 24 tried,  2 odborné jazykové učebne v ktorých má vyučujúca

       k dispozícii televízor s DVD prehrávačom a počítač s pripojením na internet, 2

      odborné učebne na vyučovanie informatiky, kde je možné vyučovať naozaj moderne

      s pomocou dvoch datavideoprojektorov, 30 počítačov s internetom, 13 tlačiarní,

      3 skenerov a 2 kopírovacích strojov. Učebňa so 17 počítačmi slúži aj ako internetová

      kaviareň pre širokú verejnosť v rámci mestskej časti Vranov – Čemerné. 1 cvičný byt

      vybavený kuchynskou linkou a potrebným vybavením do domácnosti na prípravu jedál

      a  stolovania.

     Stolárska a zámočnícka dielňa v ktorej je taktiež počítač s pripojením na internet,

     posilňovňa, odborná učebňa fyziky a hudobnej výchovy, kde počítač s internetom slúži  

     na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

     Súčasťou školy je telocvičňa a priľahlý športový areál s asfaltovým ihriskom.

     Učitelia majú k dispozícii 2 zborovne, tak pre učiteľov I. stupňa, ako aj učiteľov II.

     stupňa,  kde majú k dispozícii počítač s pripojením na internet. Žiaci ale aj učitelia

     majú tiež k dispozícii knižnicu, kde je počítač s internetom. Samostatnú kanceláriu má

     aj výchovný poradca, vedúca školskej jedálne, hospodárka školy, zástupcovia riaditeľa

     školy a riaditeľ školy. Každá kancelária je vybavená počítačom s internetom.

     Miestnosť slúžiaca ako kancelária pre 3 asistentov učiteľa je vybavená počítačom

     s internetom. Súčasťou školy je aj školská jedáleň, ktorá má kapacitu pre 350

     stravníkov. Škola je plynofikovaná. Má zmodernizované sociálne zariadenia, je

    napojená na mestský vodovod. Umožňuje žiakom pracovať v hygienicky vyhovujúcich

    podmienkach. Pri škole sa nachádza taktiež veľký pozemok so skleníkom , slúžiaci na

    vyučovanie prác na pozemku.

   

m)    1.  Celkovo na škole v školskom roku 2005/2006 bolo 493 žiakov.

             Dotácia na jedného žiaka v roku 2006 činila 23 187,- Sk.

             Na I. polrok r. 2006 nám bol pridelený normatív 5 369 000,- Sk

         - na asistentov učiteľa    270 tis. Sk

         - na ŠKD                      126 tis. Sk

         - na ŠJ                           450 tis. Sk

       2.   Dve oddelenia ŠKD navštevovalo v školskom roku 2005/2006 53 detí.

             Podľa vyhlášky 588/2004 Čl. 1 § 10 ods. 6 sme využili možnosť rozsahu výšky

            mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným

            zabezpečením v klube detí a to takto:

-         deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi 20,- Sk

     (podľa § 25 zákona č. 599/2003 Z.z.)

        -    ostatné deti 50,- Sk

       Celkovo za obdobie september – december 2005 bolo vyzberaných 6 540,- Sk.

       Za január – jún 2006  10 910,- Sk.

 

3.            V roku 2005 bol na 1 vzdelávací poukaz príspevok od štátu 80,- Sk/mesačne.

        Vydaných bolo 493 poukazov, prijatých 494, čo je  100,2 %. Pri počte 494

        žiakov, za obdobie september – december 2005 činila čiastka za vzdelávacie

        poukazy 158 080,- Sk. Finančné prostriedky boli použité takto:

 

a)          vyplatené dohody pre vedúcich krúžkov - 64 800,- Sk, čo činí 40,99 %

b)         materiálno-technické dovybavenie krúžkov 93 280,- Sk, čo činí  59,1%

 

             V roku 2006 je na 1 vzdelávací poukaz príspevok od štátu v sume

             80,- Sk/mesačne. Vydaných bolo 493 vzdel. poukazov, prijatých bolo 494,

             čo je  100,2 %.

             Pri počte 494 žiakov za obdobie január – jún 2006 činila čiastka za vzdelávacie

             poukazy 237 120,- Sk.

             Finančné prostriedky boli použité takto:

            a)          na vyplatenie dohôd pre vedúcich krúžkov 106 920,-Sk, čo je 45,09 %

b)         na materiálno-technické dovybavenie krúžkov 130 200,-Sk, čo je 54,91%

 

 

4.            Správa o čerpaní finančných prostriedkov získaných od rodičov, alebo zákonných

        zástupcov žiakov za školský rok 2005/2006.

 

   V školskom roku 2005/2006 rodičia na zasadnutí rodičovskej rady odhlasovali

   príspevok na 1 žiaka v sume 150,- Sk.

   Počet žiakov školy = 493, zaplatilo 412 žiakov,  t.j. 61 800,-Sk,  čo je 83,56 %.

 

   Tieto finančné prostriedky boli použité nasledovne:

 

    - Cestovná súťaž                                    2 926,- Sk

    - Mikulášsky a vianočný turnaj                   311,- Sk

    - Športový deň (občerstvenie)                    500,- Sk

    - Deň učiteľov (kvety)                             1 092,- Sk

    - Nákup športových potrieb                   10 000,- Sk

    - Športové podujatie                                   400,- Sk

    - Hviezdoslavov Kubín                           2 022,- Sk

    - Škola v prírode I. stupeň                       4 000,- Sk

    - MDD ( sladkosti,malinovky )                 4 632,- Sk

    - Nákup kníh na koniec šk. roka           6 579,50,- Sk

 

      Celkom bolo vyčerpaných                 32 462,50 Sk

 

 

Stav bežného účtu k 31.08.2006               55 816,60 Sk 

Stav v pokladni k 31.08.2006                     14 215,– Sk 

 

            

                              Rozbor hospodárenia za rok 2005

                  

                                Plnenie rozpočtu

                      Upravený rozpočet na základe normatívu 12 953 tis. Sk

 

Vzdelávacie poukazy

    417 tis. Sk

Dopravné

    309 tis. Sk

Odchodné

      34 tis. Sk

Asistenti učiteľa

    256 tis. Sk

Havárie – štrbinková nádrž

    100 tis. Sk 

Prenesené kompetencie spolu

14 069 tis. Sk

 

 

Z originálnych kompetencií

 

- ŠKD

      220 tis. Sk

- ŠJ

      434 tis. Sk

 

 

           Z kapitálových výdavkov nám bolo prevedené na účet 593 430,- Sk, ktoré boli

           použité na opravu časti fasády na budove ZŠ.

 

                                                                         

               Názov                             Rozpočet             Čerpanie / v tis. Sk       % plnenia

Tarifné mzdy

     6 758                          6 758

      100

Osobné príplatky

      844                              844

        99,97

Odmeny

      536                              536

        99,93

610 Mzdy

      8 138                       8 138

       99,99

620 Poistné

      2 781                       2 781

     100,06

Cestovné

           22                             22

     102,28

Energie

      1 013                         1 013

       99,99

Vodné, stočné

           79                             79

       99,42

Poštovné a telek. služby

           56                             56

     100,60

632 Energia, voda a komunikácie

      1 148                        1 148

       99,98

Interné vybavenie

           40                             40

       99,83

Výpoč. technika

           99                             99

     100,23

Prevádz. stroje

           79                             79

     100,51

Všeobecný materiál

        207                            207

     180,72

Knihy,časopisy,noviny, učebnice

        145                            145

     100,26

Pracovné odevy

          19                             19

       99,22

Softvér a licencie

          18                             18

    100,96

633 Materiál

        609                          609

    127,66

Údržba výp. techniky

            3                              3

      91,23

Údržba prev. strojov

          26                            26

      99,23

Údržba budov

        413                           413

      99,92

635 Rutinná a štandadrdná údržba

        442                          442

      99,82

Školenie, kurzy, semináre, porady

            1                              1

     145 %

Konkurzy, súťaže

            2                              2

      83,30

Propagácia, reklama

            1                              1

      52

Všeobecné služby

        184                           184

     99,90

Poplatky a odvody

           32                           32

   100,01

Poistné

           20                           20

      98,55

Prídel do SF

           72                           72 

      99,95

Odmeny prac. mimopr. pomeru

         234                         234

    100,09

637 Služby

         546                         546

      99,84

ŠKD

 

 

- tarifné mzdy

         144                           144

     99,68

- príplatky

          19                              19

    102,43

610 Mzdy

        163                            163

     100

620 Poistné

          57                              57

       99,78

CELKOM

       220                            220

       99,94

ŠJ

 

 

- tarifné mzdy

        291                            291

       99,96

- príplatky

         20                              20

       98,51

610 Mzdy

       311                             311

       99,87

620 Poistné

       123                             123

     100,29

CELKOM

       434                            434

       99,99

 

            V ŠJ sa stravovalo 126 stravníkov. Príjem ŠJ 528 tis. Sk.

            Rozpočet v priemere za základnú školu sa čerpal na 101,34 %. Bol prekročený

            o vlastné príjmy.

 

            Príjem ZŠ: - prenájom  priestorov 16 tis.

                            - ŠKD                          17 tis.

 

  5.  Škola získala darom na vyučovanie telesnej výchovy 17  basketbalových

       lôpt, 15 hádzanárskych lôpt a 15 volejbalových lôpt od nadácie Coop Jednota.

 

n)                      Zabezpečujúc kontinuitu výchovno-vzdelávacieho procesu a záujmovej činnosti pre obdobie do roku 2010 chce škola pokračovať v nastúpenom trende  a to:

a)  výchovno-vzdelávaciu prácu orientovať na rozvoj cudzích jazykov

b)  zvýšenú pozornosť venovať úrovni výchovno-vyučovaciemu procesu cestou

     diferencovaného prístupu ku žiakom z menej podnetného prostredia

     starostlivosťou o ich vedomostný rast a taktiež ku žiakom talentovaným –

     zapájaniu ich do všetkých poriadaných súťaží a olympiád

c)  súbežne s výchovno-vyučovacím procesom zabezpečiť aj rozvoj školy v oblasti

     materiálnej najmä inováciou a modernizáciou učební a školského areálu

d)  plne využiť materiálnu základnú školu na rozvoj záujmovej činnosti, najmä

     v športovej oblasti

e)  zabezpečiť prostredníctvom projektu Infovek, aby čo najviac žiakov školy malo

               možnosť využívať internet pre svoju prípravu na vyučovanie, prípadne

               mimoškolskú činnosť aj zriadením „internetovej kaviarne“.

 

 

o)                      Škola dosahuje dobré výsledky najmä zapájaním sa žiakov do vedomostných

             súťaží a olympiád, či športových súťaží.

       Medzi najvýraznejšie úspechy žiakov v školskom roku 2005/2006 patria tieto:

       Okresné kolo:

·                  Geografická olympiáda – Jakub Demčák             – 1. miesto

                                                                    -  Miroslav Soták             – 2. miesto

·                  Olympiáda v nemeckom jazyku – Petra Bejdová – 1. miesto

 

·                  Biologická olympiáda – Ivan Lehet                      – 3. miesto

·                  Atletika – skok do výšky – Vladimír Vasil           – 3. miesto

            - vrh guľou – Ondrej Goffa                                 – 1. miesto

            - súťaž družstiev dievčat                                     - 3. miesto

            - skok do diaľky – Katarína Ragančíková          – 3. miesto

            - skok do výšky – Zuzana Kopaničaková           – 2. miesto

·        Súťaž družstiev – hádzaná chlapci                             - 3. miesto

·        Cezpoľný beh dievčatá (družstvo)                              - 1. miesto

·        Cezpoľný beh – jednotlivci – Patrícia Kokoruďová  – 2. miesto

                                                   - Paulína Labonová       - 3. miesto

·        Šach – Pavlína Labonová                                               – 3. miesto

·        Európa v škole – Ondrej Goffa                                        – 1. miesto

                   Krajské kolo:

·        Atletika            - Ondrej Goffa                                      -  1. miesto

·        Súťaž v kreslení „Ja, oheň a čo ďalej?“– Jana Ďuďová– 1. miesto

 

                    Naši žiaci sa zapájali aj do ďalších (okresných) súťaží a to:

                 - súťaž družstiev -  basketbal dievčatá

                 - súťaž družstiev - basketbal chlapci

                 - súťaž družstiev - volejbal dievčatá

                 - súťaž družstiev - volejbal chlapci

                 - súťaž družstiev - hádzaná dievčatá

                 - súťaž družstiev - malý futbal mladší žiaci

                  - súťaž družstiev - vybíjaná mladšie žiačky

                  - plávanie

                  - súťaž družstiev - cezpoľný beh chlapci

                  - streľba zo vzduchovky

                  - súťaž družstiev-  stolný tenis

                  - šach

                  - Mc Donald Cup futbal

                  - Primátorská míľa – beh Terryho Foxa

                  - Jednota Coop malý futbal

                  - Coca Cola Cup - chlapci

                  - MDD volejbal

                  - vranovský mládežnícky maratónik – 5. – 6. ročník – 3. miesto

                                                                                  9. ročník – 3. miesto

                  - Pytagoriáda

                  - súťaž Slávici z ulice

                  - matematická olympiáda

                  - chemická olympiáda

                  - súťaž Detský výtvarný Vranov -ceny za práce s materiálom dostali:

               Lukáš Demčák

               Tomáš Goffa

               Matúš Hanusin

                  - Červený kríž – dievčatá 5. roč.

                  - Poznaj a chráň – odbor geológia 8. ročník

                  - súťaž – Hliadky civilnej obrany

                  - prírodovedná súťaž – Enviro-otázniky – žiaci 8. ročníka

 

              Nielen úspechy, ale aj nedostatky  zaznamenávame dennodenne v práci so

              žiakmi. Jedná sa  hlavne  o správanie sa žiakov vo vzťahu k učiteľovi, úcte jeden

              k druhému, ničenie školského majetku žiakmi z rómskeho etnika a najväčším

              problémom je nedochádzka a záškoláctvo žiakov z rómskeho etnika.

 

             Riziká a šance školy, v závislosti na vnútorných i vonkajších podmienkach,

             charakterizujú i mieru ohrozenia školy a príležitosti na jej presadenie sa.

   Monitorujú vývoj okolia na poli národného programu vzdelávania,

      celospoločenských trendov, demografického vývoja, vnútornej sily školy

      v oblasti personálnej, materiálneho vybavenia, programu školy a pod.

 

     Najslabšími stránkami školy sú:

1.     Vysoký počet žiakov z menej podnetného prostredia, z ktorých je veľké percento výchovne a prospechovo zaostávajúcich žiakov.

2.     Vonkajšie fasády, pretekajúce okná, podmáčanie jednotlivých pavilónov zrážkovou vodou zo striech.

 

               Silnými stránkami školy sú:

1.    Odborný personál a 100 % kvalifikovaný pedagogický zbor

2.    Veľmi dobré materiálne a priestorové vybavenie školy

3.    Postavenie školy v rámci mestskej časti Čemerné.

p)                     

 

  (2).     a)    V školskom roku 2005/2006 bolo na škole zriadených na I. stupni - 6 tried

                                                                                                               II. stupni  - 16 tried

                                                                                              Školský klub detí – 2 oddelenia

 

                             Priemerný počet žiakov v triede na I. stupni bol 20,16 žiakov.

                             Priemerný počet žiakov v triede na II. stupni bol 23,25 žiakov.

                             Priemerný počet žiakov v školskom klube detí 26,5 žiaka.

 

                            Škola pozostáva zo 6 pavilónov,  ktoré sú navzájom pospájané spojovacími

                            chodbami. V každom pavilóne sú zmodernizované sociálne zariadenie pre dievčatá

                            a chlapcov.

                            V pavilóne, kde je telocvičňa, sú sociálne zariadenia, ktoré v roku 2006 prešli

                            úplnou rekonštrukciou a slúžia chlapcom aj dievčatám.

                            Umyvárka a sprchy v telocvični slúžia žiakom k účelu na to určenom.

                            Úplnou rekonštrukciou prešlo aj samotné osvetlenie a  elektroinštalácia  

                             v telocvični.

 

       b)               Žiaci v školskom roku 2005/2006 mali možnosť v popoludňajších hodinách

                          navštevovať niektorý z týchto krúžkov pod odborným vedením pedagógov:

 

P. č.

Názov záujmového útvaru

Vedúci krúžku

01.

Futbalový

Mgr. Němec K.

02.

Športovo-pohybový

Ing. Krotká V.

03.

Stolnotenisový

Mgr. Homoľa R.

04.

Stolný tenis

Mgr. Gál J.

05.

Etická výchova

Mgr. Bedriová M.

06.

Internet a digitálna fotografia

PaedDr. Imrich J.

07.

Komunikačné zručnosti

Mgr. Ottingerová J.

08.

Hudobný

p. Bankovičová M.

09.

Zdravotný

p. Pipeková B.

10.

Športový

Mgr. Němec K.

11.

Minifutbal

Mgr. Němec K.

12.

Prírodovedný

PaedDr. Ivanov V.

13.

Rozvoj jazykových zručností

Mgr. Danková K.

14.

Mladý zdravotník

Mgr. Danková K.

15.

Pohybovo-relaxačný

Mgr. Demčáková J.

16.

Počítačový

Ing. Kašinský M.

17.

Počítače

Mgr. Winklerová D.

18.

Nemecký jazyk

Mgr. Koscelníková M.

19.

Mladý ochranár

Ing. Krotká V.

20.

Mladý futbalista

PhDr. Homoľa R.

21.

Športové hry

Mgr. Marcinovová G.

22.

Vybíjaná

Mgr. Krištofová J.

23.

Ľudový tanec

Mgr. Winklerová D.

24.

Turistický

Mgr. Dargajová M.

25.

Vedenie domácnosti

Ing. Szabová M.

26.

Tanečný

p. Isáková E.

27.

Anglický jazyk

Mgr. Ivanová

28.

Hlavolamy

Mgr. Kuliková K.

29.

Box

 Imrich Parlagi

30.

Matematický

Mgr. Kulik P.

 

 c)     Každoročne škola začiatkom školského roka organizuje celoškolské stretnutie

     rodičov a priateľov školy. Na tomto stretnutí sa rodičia dozvedia o dianí na

     škole a o rôznych aktivitách počas uplynulého školského roka, úspechoch našich žiakov.

          Vzájomné vzťahy s rodičovskou radou sú dobré.

 

 d)        Medzi veľké problémy zaraďujeme tie, ktoré úzko súvisia s výchovno-vzdelávacím

            procesom. Jedná sa najmä o ťažko vychovávateľných žiakov, často absentujúcich

            na vyučovacom procese. Aj preto sme v hodnotenom školskom roku rozšírili

            spoluprácu v tejto oblasti s Mestskou políciou vo Vranove n. T. ako aj Okresným

            riaditeľstvom policajného zboru vo Vranove n. T. V ústrety nám vychádzajú aj  

            samotné obecné úrady Vechec a Banské, odkiaľ pochádza najviac takýchto

            problémových žiakov, väčšinou žiakov z rómskeho etnika. Riešením nedochádzky žiakov

           nám pomáha aj keď s dosť veľkými časovými odstupmi riešiť Úrad práce,

           sociálnych vecí a rodiny vo Vranove n. T. Na to, aby sme pomohli žiakom, ktorí

           očividne nezvládajú učivo základnej školy využívame služby Špeciálno-

          pedagogicko-psychologickej poradne pri špeciálnej škole internátnej vo

          Vranove n. T. a Okresnej pedagogicko-psychologickej poradne vo  

          Vranove n. T. Po špeciálno-pedagogických vyšetreniach sú takíto žiaci integrovaní

          buď v  špeciálnej triede našej základnej školy, alebo sú integrovaní v bežnej triede

          s tým, že sa vyučujú podľa individuálneho vzdelávacieho plánu.

 

 

 

                                                                                        

         Vranov nad Topľou 09.10.2006                                PaedDr. Martin Babiak

                                                                                                riaditeľ školy

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy bola schválená primátorom mesta

Vranov nad Topľou dňa 15.12.2006 pod číslom 21696/2006.