Cieľom projektu bolo prostredníctvom výstavby nového energetického zariadenia na výrobu elektriny znížiť potrebu v dodávke elektrickej energie, čím sa zníži aj negatívny dopad na životné prostredie. 

 

Počas realizácii projektu boli nainštalované FV paneli v množstve 100 ks o výkone 445 Wp, s prispôsobením sa tvaru, geometrii a rozmerom strechy. Cieľovou skupinou, ktorá bude hlavným používateľom výsledkov projektu sú zamestnanci a žiaci školy.

Základná škola spotrebováva elektrinu najmä na osvetlenie, prevádzku výpočtovej techniky, ventiláciu a technologické účely (vrátane spotreby EE pri prevádzke technológie vykurovania a príprave TÚV). 
Inštalácia FVZ pomôže dosiahnuť úsporu elektrickej energie viac než na 60% priemernej ročnej spotreby.
Zároveň Inštalácia FVZ má pozitívny dopad na zníženie emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia kvôli zníženiu potreby energie na strane jej spotreby.

Celkové zníženie emisií CO2 po realizácie projektu dosiahne 5,233 t/rok.