P.č.

Všeobecné záväzné nariadenia zriaďovateža školy

   
1.   VZN 111/2010 -  o školských obvodoch základných škôl na území mesta Vranov nad Topžou  
2.   VZN 137/2013 - o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
3.   VZN 195/2013 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topžou
4.   VZN 197/2013 -  postup verejného obstarávateža mesta Vranov nad Topžou pri zadávaní zákaziek ..
5.   VZN 148/2014 - určenie výšky príspevkov na čiastočnú  úhradu   nákladov v školách
6.   VZN 149/2014 - o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách vo Vranove nad Topžou