Prevádzkovateľ informačného systému
Základná škola, Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou
Kontaktné údaje: č.t.: 057-4422366, 0918-532678, 0915-720572
» Zásady ochrany osobných údajov - aktualizácia 12.05.2021
   » Registratúrny plán č.2/2019 s využitím osobnej zložky žiaka
» Vstup zamestnancov na pracoviská a iných priestorov prevádzkovateľa